Drukuj

 

Jarocin: Zakup i montaż paneli polikrystalicznych na budynku ZGO Sp. z o.o.
Numer ogłoszenia: 227061 - 2012; data zamieszczenia: 25.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie , Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 62 7472456, faks 62 7472456.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgo-jarocin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i montaż paneli polikrystalicznych na budynku ZGO Sp. z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż paneli polikrystalicznych na budynku ZGO Sp. z o.o. Na kompleksowy system fotowoltaiczny, oprócz ogniw, składa się: 1) inwerter, który przetwarza prąd stały na energię o parametrach spełniających wymagania sieci elektroenergetycznej, 2) odpowiednie zabezpieczenie elektryczne, 3) kable wytrzymałe na obciążenie mechaniczne, wysokie temperatury, działanie promieni UV i ozonu, 4) system montażowy, w skład którego wchodzą między innymi elementy nośne, uchwyty dachowe i szyny montażowe. 42 równe moduły fotowoltaiczne (łącznie 9500-9990 Wp) - moduły maksymalnie 21 kg wagi każdy są łączone szeregowo w układzie 3 razy po 14 sztuk według schematu nr 1. Cała instalacja przyłączona jest do sieci elektroenergetycznej jako mikroinstalacja bez konieczności stosowania systemu akumulatorów. Zestaw montażowy - elementy i sposób montażu przedstawia schemat nr 2. Komplet podzespołów do montażu instalacji elektrycznej zawierający inwerter - wszystkie elementy i sposób budowy instalacji elektrycznej przedstawia schemat nr 3. Przedmiotowa instalacja wykonana będzie na budynku ZGO - hala jednokondygnacyjna, pokryta blachą trapezową ze spawem pachwinowym 3 mm, nachylenie dachu 14 stopni. Zamawiający przedkłada schematy montażu paneli polikrystalicznych. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych parametrów technicznych (równoważnych lub lepszych). Po dokonanym montażu Wykonawca odpowiedzialny jest za podłączenie urządzeń do sieci zgodnie z umową przyłączeniową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Operatorem oraz rozruchem całej instalacji. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania umowy z operatorem sieci oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzenia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.33.12.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 zł) w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na rachunek bankowy nr: 55 1090 1131 0000 0001 0086 4802. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariat do dnia 02.11.2012 r. do godz. 09:00. Ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składani ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie, 1 dostawą polegającą na dostawie paneli polikrystalicznych o łącznej mocy min. 1000 Wp
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

1) karty katalogowe/karty charakterystyki, opisy urządzeń zawierające dane na temat podstawowych parametrów przedmiotu zamówienia, 2) certyfikat akredytowanej jednostki badawczo certyfikującej dla elementów fotowoltaicznych, potwierdzający ich zgodność z obowiązującymi normami, 3) deklarację zgodności, o której mowa w § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania (Dz. U. z 2011r. nr 8, poz. 32), 4) oświadczenie, że produkt posiada oznakowanie CE, o którym mowa w § 11 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących energię oraz ich oznakowania (Dz. U. z 2011r. nr 8, poz. 32), jeżeli fakt posiadania oznakowania CE nie wynika z ww. dokumentów

 

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający wymaga załączenia do oferty: Schematy 1 - 3 przedstawione przez Zamawiającego z adnotacją o ich akceptacji

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2007 Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1) terminu realizacji zamówienia; termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku: a) z powodu okoliczności siły wyższej, przez którą strony będą rozumieć np. wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu, ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; b) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie montażu, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, projektowej. 2. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgo-jarocin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.11.2012 godzina 09:00, miejsce: Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Informacja BIP
o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na
„Zakup i montaż paneli polikrystalicznych na budynku ZGO Sp. z o.o.”Pobierz 

KOREKTA I

z dnia 30 października 2012r.

(dokumenty oznaczone czerwonym kolorem)

 

Odpowiedzi na pytania


PobierzOgłoszenie


PobierzSpecyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia


PobierzZałącznik 6 - Schemat 1


PobierzZałącznik 7 - Schemat 2


PobierzZałącznik 8 - Schemat 3


Pobierz


 


 

Ogłoszenie


PobierzSpecyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia


PobierzZałącznik 1 - Formularz ofertowy


PobierzZałącznik 2 - Oświadczenie art. 22 ust. 1 uPzp


PobierzZałącznik 3 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 uPzp


PobierzZałącznik 4 - Projekt umowy


PobierzZałącznik 5 - Wykaz dostaw


PobierzZałącznik 6 - Schemat 1


PobierzZałącznik 7 - Schemat 2


PobierzZałącznik 8 - Schemat 3


Pobierz

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na

„Zakup i montaż paneli polikrystalicznych na budynku ZGO Sp. z o.o.”