Ekologiczny lider

W oddalonych 3 km od centrum Jarocina Witaszyczkach działa nowoczesny  Zakład Zagospodarowania Odpadów powołany do życia na bazie porozumienia 17 wielkopolskich samorządów. Przedsiębiorstwem zarządza Zakład Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Jarocinie, który nie bez przyczyny szczyci się mianem ekologicznego lidera regionu. Zakład w Witaszyczkach przetwarza rocznie ok. 60 tys. ton odpadów, obsługując 18 wielkopolskich gmin, czyli 270 tysięcy osób.

„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie działa na terenie Witaszyczek od 2003 roku. Powstał na bazie wydzielonego majątku zlikwidowanego Komunalnego Zakładu Budżetowego. Majątek spółki stanowiło głównie składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położone na otwartym terenie. Sukcesywny rozwój zakładu zaowocował powstaniem w 2008 roku nowej hali do segregacji odpadów wraz z belwonicą do surowców wtórnych oraz budynku socjalno-biurowego i boksów magazynowych. Powstała również nowa kwatera do składowania odpadów oraz rozpoczęto rekultywację starej kwatery składowiska. W tym samym roku siedemnaście gmin podpisało Porozumienie Międzygminne i podjęło decyzję o budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach. Rozbudowa ZZO zwieńczona uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji do funkcjonowania nowej części zakładu sfinalizowana została w grudniu 2015 roku.

Wartość rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów wyniosła bisko 150 mln złotych, z czego ponad 84 mln złotych stanowiło dofinansowanie unijne. Dodatkowo przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez gminy członkowskie porozumienia międzygminnego kwotą około 40 mln zł. Pozostałe środki na realizację inwestycji stanowiła pożyczka ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sumę blisko 13,6 mln zł. Zrealizowana przy pomocy środków unijnych, inwestycja wykorzystuje technologie pochodzące z Portugalii i Francji.

ZZO w Witaszyczkach jest największą instalacją mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Wielkopolsce, która, jako jedna z nielicznych w kraju, posiada instalację do fermentacji suchej odpadów biodegradowalnych. Do sortowni ZZO przyjmowane są zmieszane odpady komunalne oraz odpady komunalne zbierane selektywnie. Większość odpadów poddawana jest segregacji manualnej albo automatycznej, w wyniku której wydzielane są frakcje surowcowe oraz frakcja ulegająca biodegradacji. Z odpadów ulegających biodegradacji, podczas przetwarzania w procesach biologicznych, powstaje energia elektryczna i cieplna.

Rozbudowa ZZO Jarocin pozwoliła na znaczne zwiększenie odzysku surowcowego, odzysku energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko. Już teraz gminy porozumienia prowadzą selektywną zbiórkę surowców wtórnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska wydanym pod koniec grudnia 2016 roku. Dodatkowo z początkiem roku  2017 pilotażowo na terenie gminy Jarocin wprowadzona została także selektywna zbiórka popiołów.

Plany rozwojowe Zakładu Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Jarocinie są dalekosiężne. 16 mln złotych mają kosztować kolejne inwestycje zaplanowane do realizacji w 2017 roku. Ambitne zamierzenia obejmują rozbudowę sortowni oraz budowę instalacji do szkła selektywnie zebranego. W planach jest także rozbudowa zakładu o linie: do produkcji i suszenia paliw alternatywnych oraz budowa kwatery na azbest.

Rozbudowa sortowni, a tym samym efektywniejsze rozsortowywanie odpadów pozwoli na pozyskanie większej ilości surowca o lepszej jakości. Dodatkowa rozbudowa zakładu o linię do produkcji paliw alternatywnych (RDF) umożliwi większy odzysk surowców, a także korzystniejsze zagospodarowanie odpadów palnych. Spółka zamierza wykorzystać ciepło odpadowe do suszenia RDF-u. Duże zapotrzebowanie utylizacji azbestu w naszym regionie uzasadnia budowę specjalnie do tego celu przystosowanej kwatery. Będą w niej unieszkodliwiane materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest. Instalacja będzie zaprojektowana w taki sposób, aby spełniała wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie składowisk odpadów. ZGO planuje także budowę instalacji do szkła selektywnie zebranego. Szkło będzie rozdzielane na bezbarwne i kolorowe z wyseparowaniem zanieczyszczeń, dzięki czemu będzie można uzyskać korzystniejszą niż dotychczas cenę. Wartość inwestycji oszacowano na 16,6 mln zł, a termin ich realizacji uzależniony będzie od środków zewnętrznych, o które ubiega się spółka.