Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy Śrem w Mateuszewie.

UWAGA!

W dniach 24.12.2021 oraz  31.12.2021  Punkt Selektywnej Zbiórki w miejscowości Mateuszewo będzie nieczynny.

W celach prewencyjnych wprowadza się całkowite ograniczenie kontaktów pomiędzy pracownikami oraz klientami w celu zminimalizowania zagrożenia związanego z COVID-19.

Wigilia i Sylwester – punkt nieczynny

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK zlokalizowanego na terenie gminy Śrem w Mateuszewie, pod adresem: Mateuszewo 8, który jest czynny w dniach wt.-pt. w godz. od 9:00 do 17:00, sob. od 9:00 do 13:00.
 2. Korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości położonych na terenie gminy Śrem, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz gminy.
 4. Z nieruchomości zamieszkałych do PSZOK przyjmowane są wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:
 • papier i tektura opakowaniowa,
 • tworzywa sztuczne (w tym opakowaniowe),
 • opakowania ze szkła bezbarwnego,
 • opakowania ze szkła kolorowego,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opakowania z drewna,
 • metale opakowaniowe,
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia (farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć w tym termometry,
 • urządzenia zawierające freon,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, urządzenia zawierające freon,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odzież i tekstylia,
 • zużyte opony,
 • gruz betonowy, ceglany.
 1. Opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.
 1. Nieodpłatnie i bez limitu przyjmowane są jednorodne odpady budowlane i rozbiórkowe od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w postaci gruzu ceglanego i betonowego.
 1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po okazaniu przez mieszkańca potwierdzenia złożenia deklaracji, potwierdzenia dokonania zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub innego dokumentu potwierdzającego adres zameldowania na terenie gminy Śrem.
 1. Przyjęcie odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów      z wykazem odpadów wymienionych w punktach 4-6 oraz ze szczegółowym opisem zawartym        w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 1. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane, tak aby umożliwić ich selektywne odebranie.
 1. Mieszkaniec na żądanie pracownika PSZOK zobowiązany jest pokazać dostarczone odpady, poprzez otwarcie worka, bagażnika, w celu weryfikacji dostarczonych odpadów.
 1. Mieszkańcy mogą do PSZOK dostarczyć odpady segregowane w workach firmy odbierającej odpady w miejscu zameldowania, zgodnego ze złożoną deklaracją, poza terminem tej zbiórki (tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, odpady zielone).
 1. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadających oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu.
 1. Odpady należy samodzielnie wrzucić do oznaczonego kontenera lub złożyć w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK. Odpady biodegradowalne (zielone) dostarczone           w workach należy wrzucać bez opakowań (worków).
 1. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdził, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej i nie powstały w wyniku bytowania ludzi, co ustali na podstawie np.:
 • ilości dostarczonych jednorazowo odpadów przekracza możliwość wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,
 • ilości dostarczonych wielokrotnie odpadów przekracza możliwość wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,
 • rodzaj odpadów wskazuje źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np.: chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne).
 1. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów w szczególności:
 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady zawierające azbest,
 • zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu,
 • części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, plastiki samochodowe),
 • opony z pojazdów ciężarowych, budowlanych i maszyn rolniczych,
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpady w opakowaniach cieknących,
 • odpady poprodukcyjne.
 1. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to sprzeczne z   niniejszym Regulaminem oraz mogłoby to zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi.
 1. Każde przyjęcie odpadów w PSZOK jest ewidencjonowane przez pracownika obsługującego PSZOK.
 1. Pracownik PSZOK ewidencjonuje datę przyjęcia odpadów oraz może poprosić osobę dostarczającą odpady do PSZOK o podanie danych, w szczególności:
 • imię i nazwisko osoby, zgodne z deklaracją,
 • adres nieruchomości, z której dostarczono odpady,
 • imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady,
 • rodzaj dostarczonych odpadów.
 1. Mieszkańcy dostarczający odpady na PSZOK, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  ( Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (zakres: imię, nazwisko, adres nieruchomości,) przez administratora danych, którym jest „ZGO” Sp. z o.o. w Jarocinie. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów selektywnych odebranych od mieszkańców i mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu potwierdzenia adresu zamieszkania osób przywożących odpady do punktu. Dane przekazuję mieszkaniec podczas każdego dostarczenia odpadów na PSZOK. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości bezpłatnego przekazania odpadów. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.
 1. Osoby nieletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
 1. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
 • przestrzegania zaleceń pracownika PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
 • zachowania porządku i czystości podczas rozładunku odpadów,
 • stosowania się do zasad ruchu drogowego,
 • zachowania wymogów bezpieczeństwa i ppoż.
 1. Wszelkie informację o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK lub pod numerami telefonu:

– Urząd Miejski w Śremie: 61-284-71-11

– PSZOK w Śremie: 61 101 74 85

– ZGO Sp. z o. o. w Jarocinie : 62-747-24-56

 1. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostępny jest w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mateuszewie oraz na stronie internetowej ZGO w Jarocinie zgo-jarocin.pl, a także na stronie internetowej
  Urzędu Miejskiego w Śremie www.srem.pl .
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.08.2017 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK

 

Odpady przyjmowane w PSZOK-u

zlokalizowanym na terenie gminy Śrem w Mateuszewie

 

 

Rodzaj

 

Kod odpadu

 

nazwa

 

przyjmujemy

 

nie przyjmujemy na PSZOK

 

 

 

Odpady opakowaniowe oraz odpady      z grupy 20-tej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpady opakowaniowe oraz odpady      z grupy 20-tej

 

15 01 01

 

Opakowania z papieru i tektury

 

·         kartony,

·         papiery,

·         torebki papierowe itp.

 

·         opakowań powlekanych folią lub kalką itp.,

 

15 01 02

 

Opakowania z tworzyw sztucznych

 

·         butelki typu PET i po chemii gosp.

·         kubeczki po lodach,

margarynach, jogurtach itp.

·         folii,

·         styropian opakowaniowy,

·         plastikowe zakrętki,

 

·         styropianu pobudowanego,

·         folii poprodukcyjnej,

·         wenflonów, strzykawek  i innych art. medycznych,

·         opakowań z zawartością itp.,

 

 

20 01 39

 

Tworzywa sztuczne

 

·         miski, wanienki,  wiaderka, doniczki, plastikowe duże zabawki, meble ogrodowe itp.

 

·         wiaderek  z zawartością,

·         doniczek z zawartością ziemi,

·         zderzaków, kołpaków, plastików samochodowych itp.,

 

15 01 07

 

Opakowania ze szkła

(z podziałem na szkło bezbarwne i kolorowe)

 

·         słoiki, butelki (wstępnie oczyszczone bez zawartości i  nakrętek)

 

 

·         szkła żaroodpornego,

·         ceramiki,

·         zniczy z zawartością wosku,

·         reflektorów, itp.,

 

15 01 05

 

Opakowania wielomateriałowe

 

·         kartoniki po sokach, mleku, zupach itp.,

 

·         opakowań wielomateriałowych  z zawartością itp.

 

15 01 03

 

Opakowania z drewna

 

·         skrzynki np. po owocach itp.

 

 

 

15 01 04

 

Opakowania z metali

 

·         puszki aluminiowe po napojach,

·         puszki po konserwach,

 

 

 

15 01 10*

 

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności

 

·         puszki i pojemniki  po farbach, detergentach, środkach ochrony roślin, itp. przyjmowane tylko z oryginalnymi etykietami określających zawartość pojemnika

 

·         pojemników bez oryginalnych etykiet, które określałyby zawartość pojemnika

·         pojemników z zawartością

 

Odpady zielone

 

20 02 01

 

Odpady ulegające biodegradacji

 

·         trawę, liście, gałęzie, kwiaty,  itp.

 

·         kości zwierząt ,

·          resztek obiadowych,

·         olei jadalny,

·          płyt wiórowych i MDF,

·          drewna impregnowanego  itp..

 

 

 

 

 

Chemikalia

 

20 01 32

 

Leki inne niż wymienione w 20 01 31*

 

·         przeterminowane leki

 

 

·         odpadów medycznych, strzykawek, igieł, wenflonów, opatrunków

itp.

 

20 01 28

 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

 

 

 

·         pojemniki z pozostałościami farb, tuszy, klei, żywic, lepiszczy  z oryginalnymi etykietami, określające zawartość pojemnika,

 

·         pojemników  bez oryginalnych etykiet, które określałyby zawartość pojemnika,

·         substancji  w cieknących pojemnikach,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

20 01 33*

 

Baterie i akumulatory łącznie                   z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie            i akumulatory zawierające te baterie

 

·         baterie i akumulatory, również te, które zawierają ołów, rtęć, nikiel i kadm,

 

 

20 01 21*

 

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

 

·         świetlówki liniowe, żarówki

·         termometry rtęciowe, ciśnieniomierze  itp.

 

·         rtęci w postaci płynnej,

 

 

20 01 23*

 

Urządzenia zawierające freony

 

·         lodówki, zamrażalki, chłodziarki, klimatyzatory zawierające freon itp.,

 

 

 

20 01 35*

 

Zużyte urządzenia elektryczne                   i elektroniczne inne niż wymienione       w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

 

·         telewizory kineskopowe, laptopy, notebooki, kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier

·         monitory kineskopowe itp.,

 

 

 

20 01 36

 

Zużyte urządzenia elektryczne                       i elektroniczne inne niż wymienione           w 20 01 21, 20 01 23  i 20 01 35

 

·         komputery, odkurzacze, roboty kuchenne, telefony, zmywarki, pralki, mikrofalówki, maszyny do szycia, żelazka, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, tostery, kamery, aparaty fotograficzne, maszyny do pisania, tostery, opiekacze i inne urządzenia domowe elektryczne niezawierające substancji niebezpiecznych itp,

 

 

 

Wielkogabaryty

 

20 03 07

 

Odpady wielkogabarytowe

 

 

·         tapczany, fotele, pufy, wykładziny, dywany również linoleum, materace, pierzyny, poduszki itp.,

 

 

 

 

Tekstylia

 

20 01 10

 

Odzież

 

·         ubrania, obuwie

 

 

20 01 11

 

Tekstylia

 

·         materiały

 

·         ścinków, skrawków materiałów, włóczek, przędzy poprodukcyjnych,

Opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.  

16 01 03

 

Zużyte opony

 

·         opony do średnicy 1m,

·         opony z samochodów osobowych, rowerów, motorowerów, motocykli itp.,

 

·         opon z ciągników, maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych itp.,

 

 

 

 

 

 

 

Jednorodne odpady poremontowe, pobudowane,

 

 

17 01 01

 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

 

·         gruz betonowy,

·         płytki łazienkowe,

·         krawężniki chodnikowe,

·         płytki chodnikowe itp.,

 

·         gruz betonowy zmieszany z odpadami poremontowymi pobudowanymi np. płytami karton gips, styropianem, foliami, piankami itp.

·         gruzu w postaci masy sypkiej,

 

17 01 02

 

Gruz ceglany

 

·         cegły,

·         dachówki,

 

·         gruz ceglany zmieszany z odpadami poremontowymi pobudowanymi np. płytami karton gips, styropianem, foliami,

piankami itp.,

·         gruzu  w postaci sypkiej,