„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie

ogłasza nabór na wolne stanowisko


Specjalista ds. gospodarki odpadami

Wymiar pracy: pełen etat

Liczba stanowisk pracy : 1

Miejsce wykonywania pracy: wielkopolska

Adres: Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin

Ogłoszenie z dnia: 05-01-2018 r.


Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe (preferowana gospodarka odpadami)
 • umiejętność zaawansowanego posługiwania się pakietem biurowym Microsoft Office w szczególności Word oraz Excel,
 • prawo jazdy kat. B
 • posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.

Dodatkowo (mile widziane):

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • własny środek transportu (auto)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • obsługa klientów,
 • obsługa przyjmowania i ważenia odpadów,
 • zastępstwo w jednostkach terenowych,
 • przygotowywanie zestawień, sprawozdań i raportów,
 • praca zmianowa.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • CV – życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


Inne dokumenty:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 • wymagane dokumenty aplikacyjne – list motywacyjny, CV, powinny zostać opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)


Termin składania dokumentów:

19-01-2018 r. do godz. 15:00

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w siedzibie naszej Spółki po uprzednim kontakcie telefonicznym.


Miejsce składania dokumentów:

„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie

Witaszyczki 1a

63-200 Jarocin

Tel. 62 747 24 56