„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie

ogłasza nabór na wolne stanowisko


Specjalista ds. kontaktów z gminami i edukacji ekologicznej

Wymiar pracy: pełen etat

Liczba stanowisk pracy : 1

Miejsce wykonywania pracy: wielkopolska

Adres: Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin

Ogłoszenie z dnia: 05-01-2018 r.


Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • wykształcenie wyższe (preferowana ochrona środowiska),
 • podstawowa znajomości przepisów związanych z gospodarką odpadami,
 • umiejętność redagowania i przygotowywania materiałów informacyjnych,
 • umiejętność skutecznej komunikacji, planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • prawo jazdy kat. B

Dodatkowo (mile widziane):

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • umiejętność zaawansowanego posługiwania się pakietem biurowym Microsoft Office w szczególności Word oraz Excel,
 • własny środek transportu (auto).Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych na temat systemu gospodarowania odpadami,
 • planowanie i przeprowadzanie różnego rodzaju akcji edukacyjnych (m.in. warsztatów),
 • koordynacja konkursów ekologicznych,
 • pozyskiwanie i obsługa dofinansowań z zakresu edukacji ekologicznej z programów krajowych.
 • pozyskiwanie klientów oraz przygotowanie ofert handlowych i prowadzenie negocjacji dot. zleceń w zakresie edukacji ekologicznej.
 • redagowanie artykułów/raportów podsumowujących działalność w zakresie edukacji ekologicznej oraz przygotowywanie materiałów informacyjnych,
 • współpraca z innymi organizacjami zaangażowanymi w edukację ekologiczną,
 • opracowywanie informacji i materiałów edukacyjnych przewidzianych do udostępnienia na stronie internetowej,
 • inicjowanie działań promocyjnych i prowadzenie spraw z zakresu promocji,
 • opracowywanie i aktualizowanie planów i programów rozwojowych,
 • przygotowywanie i prowadzenie spotkań informacyjno-edukacyjnych z mieszkańcami gmin, instytucjami, organizacjami i podmiotami gospodarczymi,


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • CV – życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


Inne dokumenty:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 • wymagane dokumenty aplikacyjne – list motywacyjny, CV, powinny zostać opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
Termin składania dokumentów:

19-01-2018 r. do godz. 15:00

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w siedzibie naszej Spółki po uprzednim kontakcie telefonicznym.


Miejsce składania dokumentów:

„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie

Witaszyczki 1a

63-200 Jarocin

Tel. 62 747 24 56