„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie

ogłasza nabór na wolne stanowisko


Specjalista ds. administracyjno-kadrowych

Wymiar pracy: pełen etat

Liczba stanowisk pracy : 1

Miejsce wykonywania pracy: Witaszyczki

Adres: Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin

Ogłoszenie z dnia: 17.10.2017 r.


Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie min. średnie (mile widziane wykształcenie wyższe kierunkowe),
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.

Dodatkowo (mile widziane):

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • umiejętność zaawansowanego posługiwania się pakietem biurowym Microsoft Office w szczególności Word oraz Excel.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej (teczki osobowe, pilnowanie terminów badań lekarskich, szczepień pracowniczych, urlopy, listy obecności, sprawy związane z BHP, świadectwa pracy itp.)
 • obsługa procesów zatrudniania, zmian warunków zatrudnienia, zwalniania,
 • realizacja procesów rekrutacyjnych zgodnie z potrzebami firmy,
 • wsparcie w koordynacji procesu wyznaczania celów i ocen rocznych,
 • koordynowanie procesu tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk,
 • obsługa ubezpieczenia grupowego,
 • bieżące doradztwo w sprawach personalnych,
 • przygotowywanie zestawień, sprawozdań i raportów na potrzeby Zarządu.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • CV – życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


Inne dokumenty:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 • wymagane dokumenty aplikacyjne – list motywacyjny, CV, powinny zostać opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)


Termin składania dokumentów:

20-11-2017 r. do godz. 15:00

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w siedzibie naszej Spółki po uprzednim kontakcie telefonicznym.


Miejsce składania dokumentów:

„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie

Witaszyczki 1a

63-200 Jarocin

Tel. 62 747 24 56