Rozbudowa ZZO Jarocin zakończona sukcesem

„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie zakończył rozbudowę i uzyskał wszelkie niezbędne decyzję do funkcjonowania nowego zakładu. Tym samym oficjalnie zakończył się projekt pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin”, w wyniku którego powstał jeden z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Polsce.

10 grudnia 2015 roku Marszałek Województwa Wielkopolskiego wydał pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów przez Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie, operatora ZZO. Dzień później Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Jarocinie wydał pozwolenie na użytkowanie obiektu. Cała technologia zagospodarowania odpadów jest już gotowa.

Obecnie trwają prace regulacyjne, polegające na sprawdzeniu poprawności działania i wydajności wszystkich zamontowanych urządzeń wchodzących w skład linii technologicznych, znajdujących się na terenie Zakładu. Celem tych działań jest uzyskanie zakładanych parametrów, tak aby efektywność sortowania odpadów i odzysku surowców wtórnych wraz z produkcją biogazu była na poziomie co najmniej równym z zakładanym w projekcie technologicznym. Dodatkowo nowo zatrudnieni pracownicy spółki są szkoleni z poszczególnych elementów pracy sortowni oraz pozostałych elementów instalacji.

Do sortowni przyjmowane będą zmieszane odpady komunalne oraz odpady komunalne zbierane selektywnie. Większość odpadów poddawana będzie segregacji manualnej albo automatycznej, w wyniku której zostaną wydzielone frakcje surowcowe oraz frakcja ulegająca biodegradacji. Z odpadów ulegających biodegradacji, podczas przetwarzania w procesach biologicznych, powstanie energia elektryczna i cieplna. Reasumując, rozbudowa ZZO Jarocin pozwoli na znaczne zwiększenie odzysku surowcowego, odzysku energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko.


Informacje prasowe
- pobierz plik


Film podsumowujący rozbudowę ZZO Jarocin – ZGO Jarocin (wersja ok. 4 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=cWiXAv7LeZs

Film podsumowujący rozbudowę ZZO Jarocin – ZGO Jarocin (wersja ok. 10 min.)

https://www.youtube.com/watch?v=SYb37alrOzY


Galeria: