Drukuj


PL-Jarocin: Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów.Numer ogłoszenia: 345816 - 2013;
data zamieszczenia: 27.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie , Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 62 7472456, faks 62 7472456.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgo-jarocin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów 1Dane techniczne przedmiotu zamówienia rozmiar, grubość, ilość: 1Worek Żółty folia HDPE 70×105×0,02 120 litrowy - 70 tys. szt. 2 Worek Biały folia LDPE 50×105×0,06 80 litrowy - 40 tys. szt. 3 Worek Zielony folia LDPE 50×105×0,06 80 litrowy - 20 tys. szt. 4 Worek Niebieski folia LDPE 70×105×0,04 120 litrowy - 20 tys. szt. 5 Worek Brązowy folia LDPE 70×105×0,05 120 litrowy - 10 tys. szt.6 330 mm łączna suma zakładek, pojedyncza zakładka 165mm szerokości worki koloru: żółtego, niebieskiego, brązowego 7 230 mm łączna suma zakładek, pojedyncza zakładka 115mm szerokości worki koloru: białego, zielonego 2.Wszystkie worki powinny posiadać logo Spółki ZGO, adres, telefon oraz opis co należy do nich wrzucać, a czego nie 3 Nadruki na wszystkich workach powinny być w kolorze czarnym. 4 Koszt sporządzenia matrycy oraz opracowania wzoru projektu nadruku na workach leży po stronie Wykonawcy lecz na podstawie danych określonych przez Zamawiającego co należy umieścić na worku w danym kolorze 5 Zamawiający zastrzega sobie zatwierdzenia wzoru matrycy przedstawionej przez Wykonawcę w ciągu 5 dni. 6 Każdy worek powinien być wyposażony w tasiemkę służącą do skutecznego zawiązywania otworu wsypowego 7 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów stanowiące przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego 8 Worki powinny być dostarczone na paletach lub w kartonach, na których będzie oznaczona ilość oraz rodzaj danego worka. UWAGA Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19.52.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 zł) w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na rachunek bankowy nr: 55 1090 1131 0000 0001 0086 4802. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariat do dnia 04.09.2013 r. do godz. 10:00. Kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Za wpłatę wadium uznaje się moment, w którym środki pieniężne znajdą się na koncie Zamawiajacego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie: - co najmniej jedną dostawę, polegającą na dostawie worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w ilości minimum 50 tysięcy sztuk lub na kwotę minimum 50 tysięcy złotych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, tj. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W WYKAZIE USŁUG JAKO GŁÓWNE USŁUGI WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WSKAZAĆ USŁUGI POSTAWIONE W WARUNKU POSTAWIONYM W WARUNKU DOT. WIEDZY I DOŚWIADCZENIA;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oświadczenie - (załącznik nr 2 do SIWZ), 2) wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - (załącznik nr 5 do SIWZ), 3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego powyższe dokumenty składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2007 Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie terminu wykonania zamówienia - na skutek wystąpienia siły wyższej terminy określone w niniejszej Umowie zostaną przedłużone o czas jej trwania. 2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgo-jarocin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Ul. T. Kościuszki 15B 63-200 Jarocin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Ul. T. Kościuszki 15B 63-200 Jarocin.

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów"


Pobierz
Ogłoszenie o zamówieniu


PobierzSpecyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia


PobierzZałącznik 1 - Formularz ofertowy


PobierzZałącznik 2 - Oświadczenie art. 22 ust. 1 uPzp


PobierzZałącznik 3 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 uPzp


PobierzZałącznik 4 - Projekt umowy


PobierzZałącznik 5 - Wykaz dostaw


PobierzZałącznik 6 - Lista podmiotów


Pobierz