Drukuj


PL-Jarocin: Budowę Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych w Piaskach.Numer ogłoszenia: 318430 - 2013;
data zamieszczenia: 07.08.2013
Data zakończenia 26.09.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie , Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 62 7472456, faks 62 7472456.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgo-jarocin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowę Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych w Piaskach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych w Piaskach. Głównym celem projektowanej inwestycji jest stworzenie optymalnych warunków do selektywnej zbiórki i selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych. Powyższe będzie realizowane przez rozdzielenie (segregację) odpadów komunalnych na wymagane frakcje w momencie ich powstawania, tj. segregację odpadów u źródła - mieszkaniec gminy będzie prowadził selekcję wytworzonych przez siebie odpadów, celem wydzielenia z nich odpowiednich frakcji, po czym wydzielone odpady będzie odwoził do Punktu Gromadzenia Odpadów Problemowych, pozostałe (zmieszane) odpady będą odbierane od mieszkańca przez powołane w tym celu służby. Projektowany Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych będzie obsługiwał mieszkańców Gminy Piaski. Lokalizacja oraz zakres przedmiotowy planowanego przedsięwzięcia wymaga uzbrojenia terenu objętego inwestycją. Uzbrojenie terenu obejmuje: przyłącze energetyczne, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze kanalizacji deszczowej. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, na którą składa się przedmiar robót. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik do SIWZ. 3. W przypadku powołania się przez Zamawiającego w załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na konkretnego producenta materiału budowlanego jest to tylko i wyłącznie odniesienie co do parametrów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiału o parametrach równoważnych. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia projekt budowlany i przedmiar robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 zł) w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na rachunek bankowy nr: 55 1090 1131 0000 0001 0086 4802. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariat do dnia 22.08.2013 r. do godz. 10:00. Ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Za wpłatę wadium uznaje się moment, w którym środki pieniężne znajdą się na koncie Zamawiającego

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie: co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu utwardzenia terenu z kostki brukowej minimalnej powierzchni 500 m2

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował:osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy - kierownik robót budowlanych z uprawnieniami bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi; osoba ta musi być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  w wykazie robót jako najważniejsze roboty budowlane Wykonawca zobowiązany jest wskazać roboty postawione w warunku dot. wiedzy i doświadczenia;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) formularz oferty (wzór zał. nr 1), b) kosztorys ofertowy, sporządzony według przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ, c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne pełnomocnictwo rodzajowe udzielone jednemu z partnerów przez pozostałych Wykonawców do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (z podaniem numeru postępowania, przedmiotu zamówienia), podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w szczególności w zakresie: 1) Terminu realizacji zamówienia; termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku: a) zaistnienia okoliczności zawartych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, c) z powodu wystąpienia dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia (przed zawarciem umowy) przez doświadczonego wykonawcę robót, d) z powodu okoliczności siły wyższej, przez którą strony będą rozumieć np. wystąpienie zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu, ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; e) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; f) wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, niewypałów i niewybuchów; g) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) oraz warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; h) jeżeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego; - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; i) jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji itp.; - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; j) jeżeli powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; k) opóźnienia Zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących zobowiązań: - przekazania terenu budowy; - przekazania dokumentacji budowy (pozwolenie na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których zamawiający był zobowiązany); - przekazanie dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczanej dokumentacji projektowej; - kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, ale w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 2) Wynagrodzenia za przedmiot zamówienia; wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w szczególności w przypadku niewykonania lub zaniechania wykonania niektórych prac objętych umową. 3) Przedstawiciela wykonawcy, tj. kierownika budowy; kierownika robót, wykonawca może zmienić kierownika budowy oraz kierownika robót jedynie z przyczyn niezależnych od niego, tj. zdarzeń losowych (śmierć, choroba, zwolnienie itp.) przy czym osoba zastępująca pierwotnego kierownika budowy będzie posiadała co najmniej takie same kwalifikacje jak poprzedni kierownik. 2. Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić o okres uzasadniony przyczynami zmiany o którym mowa w ust. 1 pkt.1.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgo-jarocin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na
"Budowę gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w Piaskach"Pobierz

II zmiana ogłoszenia o zamówieniu


PobierzII modyfikacja zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaPobierzPytania i odpowiedzi


PobierzKosztorys 200-03-003 ślepy


PobierzZmiana ogłoszenia o zamówieniu


PobierzModyfikacja zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaPobierzOgłoszenie o zamówieniu


PobierzSpecyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia


PobierzZałącznik 1 - Formularz ofertowy


PobierzZałącznik 2 - Oświadczenie art. 22 ust. 1 uPzp


PobierzZałącznik 3 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 uPzp


PobierzZałącznik 4 - Projekt umowy


PobierzZałącznik 5 - Wykaz robót


PobierzZałącznik 6 - Wykaz osób


Pobierz

 

Załącznik 7 - Oświadczenie dot. osób


PobierzZałącznik 8 - Lista podmiotów


Pobierz


Rysunek 1 - Plan sytuacyjno - wysokościowy


PobierzRysunek 2 - Parametry geometryczne i wysokościowe powierzchni utwardzonej na terenie


PobierzRysunek 3 - Przekrój normalny nawierzchni placu manewrowego typ K-1


PobierzRysunek 4 - Przekrój normalny nawierzchni placu pod kontenery B, C i D typ K-2


PobierzRysunek 5 - Wpust uliczny W1, W2 i W3


PobierzRysunek 6 - Schemat konstrukcyjny studni kanalizacyjnej S1 - S9


PobierzRysunek 7 - Osadnik separatora


PobierzRysunek 8 - Obsypka filtracyjna drenażu rozsączającego


Pobierz
Kosztorys 200-03-003 ślepy


PobierzKosztorys 200-03-003 przedmiar robot


PobierzOkładka - Projekt elektryczny


PobierzOpis - Projekt elektryczny


PobierzOkładka - Projekt budowlany


PobierzRysunek 1 - Plan sytuacyjny


PobierzRysunek 2 - Oświetlenia terenu - Schemat ideowy


PobierzRysunek 3 - Schemat ideowy zasilania


PobierzProjekt Piaski (opis)


Pobierz