Drukuj


PL-Witaszyczki: Rozbudowę instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych
wraz z wyposażeniem.


Numer ogłoszenia: 258809-2013;
data zamieszczenia: 02.08.2013
Zakończone: 07.10.2013 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUDyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie
Witaszyczki 1A, Jarocin
Osoba do kontaktów: Robert Pawłowski
63-200 Witaszyczki
POLSKA
Tel.: +48 627472456
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Faks: +48 627472456

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zgo-jarocin.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 15B
Osoba do kontaktów: Magdalena Stawicka
63-200 Jarocin
POLSKA
Tel.: +48 627400295
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Faks: +48 627400295

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 15B
Osoba do kontaktów: Magdalena Stawicka
63-200 Jarocin
POLSKA
Tel.: +48 627400295
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Faks: +48 627400295

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych wraz z wyposażeniem.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Jarocin.

Kod NUTS PL

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych wraz z wyposażeniem.
Zakup i dostawa elementów do rozbudowy instalacji wraz z chwytakiem.
1) Elementy do rozbudowy instalacji i chwytak.
Elementy do rozbudowy instalacji mają służyć do ułożenia ściany oporowej z elementów betonowych, której usytuowanie mieścić się będzie na terenie zakładu Zamawiającego we wskazanym miejscu. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć materiał i dokonać jego montażu na wskazanym miejscu.
Dane techniczne:
— szerokość ściany 80 cm, wysokość min. 2,40 m o długości min. 39 m,
— produkt budowlany z kruszywa z granitu potwierdzony certyfikatem zgodności,
— możliwość każdego poziomego zastosowania narożników (montaż elementów pod dowolnym kątem i po łuku),
— możliwość zakończenia kaskadowego ścian,
— ściana zbudowana z elementów układanych na sucho z możliwością demontażu, przeniesienia, zmiany wysokości, długości w każdej chwili,
— czas budowy ściany oporowej maksymalnie 8 godzin roboczych,
— powstała ściana musi być od razu gotowa do użytku,
— dokumentacja potwierdzająca odporność ogniową, izolację akustyczną, materiał przyjazny dla środowiska.
2) Chwytak:
— mechaniczny zacisk nadający się do podnoszenia i rozmieszczenia betonowych bloków o szerokości od 400 do 800 mm i maksymalnej wysokości 800 mm, długość betonu nie może przekroczyć 1 600 mm,
— udźwig maksymalny 2 500 kg,
— dostosowany do przenoszenia elementów betonowych opisanych powyżej jak i do przenoszenia elementów betonowych posiadanych już przez Zamawiającego,
— podczepiany na hak do koparki posiadanej przez Zamawiającego (wraz z łańcuchem),
— wyposażony w gumy zabezpieczające przed wyślizgnięciem się i uszkodzeniem elementów,
— samoczynnie roztwierający się i zamykający, bez instalacji hydraulicznej,
— pełna dokumentacja techniczno – ruchowa i instrukcja obsługi w języku polskim.
Uwaga.
Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy i posiadać minimum 12 m-cy gwarancji.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

44000000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zgodnie z Rozdz. II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 40 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 zł) w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na rachunek bankowy nr:
55 1090 1131 0000 0001 0086 4802.
W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariat do dnia 13.9.2013 r. do godz. 10:00. Ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
Za wpłatę wadium uznaje się moment, w którym środki pieniężne znajdą się na koncie Zamawiajacego.
Gwarancje.
Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy i posiadać minimum 12 m-cy gwarancji.
Szczegółowe warunki gwarancji określa załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Faktura VAT może być wystawiona nie wcześniej, niż po podpisaniu bez zastrzeżeń przez Wykonawcę i Zamawiającego protokołu zdawczo - odbiorczego przedmiotu umowy.
2. Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT wraz z podpisanymi przez obydwie strony bez zastrzeżeń oryginałem protokołu zdawczo-odbiorczego oraz dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 8 projektu umowy.
3. Jeżeli termin płatności wypada w dzień wolny od pracy, termin zapłaty za fakturę wypada w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.
4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w Rozdz. VI pkt 1.1.-1.4. SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy Ci wykonawcy wspólnie.
Warunek określony w Rozdz. VI pkt 2 i 3 SIWZ powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.
Dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo rodzajowe udzielone jednemu z partnerów przez pozostałych Wykonawców do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (z podaniem numeru postępowania, przedmiotu zamówienia), podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W posterowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2);
1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie:
— co najmniej jedną dostawę i montaż elementów betonowych z kruszywa/z granitu.
Uwaga: W wykazie dostaw jako główne dostawy wykonawca zobowiązany jest wykazać dostawy postawione w warunku dot. wiedzy i doświadczenia;
1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2);
1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2).
2. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
4. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113 poz. 759 z póź. zm.), do oferty należy dołączyć:
1) oświadczenie – (załącznik nr 2 do SIWZ);
2) wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – (załącznik nr 5 do SIWZ).
5. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – (załącznik nr 3 do SIWZ);
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2-4) i pkt. 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy Pzp.
6. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia wykonawcy
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór załącznik nr 6 do SIWZ).
7. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZGO/ZP/3/2013
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 90-152924 z dnia 10.5.2013

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
13.9.2013 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 13.9.2013 - 10:15

Miejscowość:

Jarocin, Jarocińki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji oczynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli korzystano z innych środków. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w przypadku zamówień w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:30.7.2013


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na
Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych wraz z wyposażeniem.


PobierzSprostowanie


PobierzModyfikacja zapisów SIWZ


PobierzOgłoszenie o zamówieniu


PobierzSpecyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia


PobierzZałącznik 1 - Formularz ofertowy


PobierzZałącznik 2 - Oświadczenie art. 22 ust. 1 uPzp


PobierzZałącznik 3 - Oświadczenie art. 24 ust. 1 uPzp


PobierzZałącznik 4 - Projekt umowy


PobierzZałącznik 5 - Wykaz dostaw


PobierzZałącznik 6 - lista podmiotów


Pobierz