Sondy

Jak oceniasz nowy wygląd naszej strony?
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości 

O nas

Drukuj

„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie powstał w 2003 roku na bazie wydzielonego majątku zlikwidowanego Komunalnego Zakładu Budżetowego. Majątek spółki stanowiło głównie składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położone na otwartym terenie, administracyjnie należącym do wsi Witaszyczki, około 3 km od centrum Jarocina.

Początki działalności ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie nie były łatwe – brak zaplecza socjalno-biurowego, przestarzały park maszynowy oraz ograniczone możliwości kadrowe nie ułatwiały rozwoju firmy.

Na tymczasową siedzibę spółki zaadaptowano stary budynek, dotychczas wykorzystywany jako podręczny magazyn, zaplanowano systematyczny rozwój i unowocześnianie sprzętu.


Nowy budynek socjalno - biurowy


Idąc zgodnie z założeniami dotyczącymi rozwoju firmy, systematycznie rozszerzano zakres świadczonych usług. Jeszcze w roku 2003 zakupiono samochód śmieciarkę i uruchomiono wywóz odpadów niesegregowanych z pojemników z terenu Gminy Jarocin.


W tym samym roku wprowadzono również pilotażową bezpłatną akcję zbiórki odpadów segregowanych „u źródła”. Początkowo usługą objęto część Jarocina oraz miejscowość Witaszyczki. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem oraz akceptacją mieszkańców. Obecnie swoim zasięgiem obejmuje już całą gminę Jarocin oraz 8 gmin wchodzących w skład "Porozumienia Międzygminnego".


Selektywnie zbiera się:
- szkło białe i kolorowe,
- tworzywo typu PET,
- papier i makulaturę.


Worki do selektywnej zbiórki surowców wtórnych


Odbiór odpadów segregowanych odbywa się bezpłatnie.

Zestawienie danych o ilościach zebranych surowców wtórnych.


Wysegregowane
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Szkło

201,10

319,00

319,40

525,21

717,44

768,00

Tworzywa

34,40

11,40

35,70

148,21

230,64

294,31

Makulatura

84,40

126,90

141,00

150,00

147,34

188,80

Puszki aluminiowe

0,40

0,40

0,44

0,66

0,40

1,75

Razem odpady opakowaniowe

320,30

457,70

496,10

824,08

1095,82

1252,86

Kruszywo

3188,00

2737,20

2914,30

3500,00

4850,00

6180,00

Złom stalowy

2,00

2,00

2,00

3,00

2,00

289,52

Razem pozostałe odpady

3190,00

2739,60

2916,30

3503,00

4852,00

6469,52


W 2003 roku został zatwierdzony Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z którym na bazie istniejącego "Zakładu Gospodarki Odpadami" Sp. z o.o. w Jarocinie ma powstać Zakład Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie obejmujący swoją działalnością obszar kilku powiatów. Ujęcie Jarocina w Planie Wojewódzkim dało duże możliwości rozwoju dla firmy. Działając jako ZZO Jarocin spółka ma możliwości zaciągania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz preferencyjnych kredytów. Wypełniając założenia Planu Wojewódzkiego, w roku 2005 został przygotowany projekt na budowę Centrum Gospodarki Odpadami, obejmujący budowę hali do segregacji odpadów wraz z budynkiem socjalno-biurowym, budowę boksów magazynowych oraz budowę nowej i rekultywację obecnie eksploatowanej kwatery składowiska. Realizacja przedsięwzięcia została podzielona na etapy. Równolegle do realizacji inwestycji, Spółka prowadziła działania mające na celu poszerzanie obszaru działalności.

W roku 2007 park maszynowy ZGO wzbogacił się o ładowarkę teleskopową JCB. Nowy sprzęt współpracuje z kruszarką gruzu budowlanego oraz dokonuje załadunków wszystkich surowców przeznaczonych do transportu.


Nowa kruszarka gruzu budowlanego współpracująca z ładowarką teleskopową JCB


Załadunek szkła, tworzyw czy makulatury odbywa się szybko i bez konieczności używania dodatkowych sprzętów pomocniczych. Wysięgnik ładowarki pozwala na umieszczanie ładunków na znacznych wysokościach i odległościach. Realizacja pierwszego etapu - hala do segregacji, boksy oraz infrastruktura towarzysząca. Prace budowlane rozpoczęły się w marcu 2007r. Sukcesywnie powstawały kolejne elementy inwestycji - budynek  socjalno-biurowy, hala wraz z wyposażeniem, magazyny oraz cała infrastruktura towarzysząca.


Budynek sortowni składa się z dwóch części, część jednokondygnacyjna niska została przeznaczona na funkcję administracyjno - socjalne i obsługowe, natomiast część wysoka jest halą jednonawową z wiatą przeznaczoną na frakcję technologiczne sortowania odpadów selektywnie zebranych.


Nowy budynek Spółki


Wewnątrz hali zainstalowana została linia sortownicza (6-stanowiskowa, wydajność  5.000 Mg/rok)


Linia sortownicza


oraz prasa belująca (hydrauliczno-mechaniczna, tłokowa, dwukomorowa z perforatorem o nacisku 20 Mg), posadowiona na posadzce betonowej.


Prasa belująca


Przy istniejącym garażu wybudowano ciąg boksów i magazynów dla przesortowanych surowców oraz odpadów niebezpiecznych. Sześć boksów zaprojektowano jako otwarte wiaty z trzema ścianami do wysokości 4 m dla potrzeb magazynowania wysortowanych surowców przed ekspedycją do końcowego odbiorcy.

Boksy magazynowe


Dwa boksy zaprojektowano jako zamykane magazyny. Jeden z nich będzie służył jako magazyn odpadów niebezpiecznych do czasowego gromadzenia przed przekazaniem do utylizacji. Posadzka magazynu jest zabezpieczona dodatkowo folią PEHD, a na środku zlokalizowana jest studzienka.


Magazyn materiałów niebezpiecznych


Przed boksami znajduje się plac manewrowy, na którym odbywa się załadunek.

Przeniesienie instalacji do kruszenia gruzu budowlanego w nowe miejsce pozwoliło lepiej zorganizować proces kruszenia, poprzez dogodny dojazd, większy plac do czasowego składowania gruzu, a także maksymalnie ułatwić proces podawania gruzu.
Końcowy odbiór całej inwestycji miał miejsce w marcu 2008 r.
Na wybudowanej ze środków własnych linii sortowniczej, są doczyszczane odpady zbierane selektywnie " u źródła". W najbliższym czasie firma będzie świadczyć usługi innym drobnym firmom. ZGO Sp. z o. o. prowadzi negocjacje z lokalnymi firmami na dostawę odpadów suchych do sortowni.

W roku 2007 spółka wystąpiła z wnioskiem do EkoFunduszu o przyznanie bezzwrotnej dotacji. W czerwcu 2008 roku Rada Nadzorcza EkoFunduszu pozytywnie zaopiniowała wniosek. Maksymalnie można było otrzymać 50% wartości projektu, ZGO dostało 49% (3 449 000 zł). Cały wniosek opiewał na 6,8 mln zł. Jako wkład własny zaliczono spółce koszty poniesione na budowę pierwszego etapu.
Przyznane środki zostały wykorzystane na zakup maszyn i urządzeń m.in. wielozadaniowego przesiewacza bębnowego czyli sita do odzysku frakcji mineralnej ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych wraz z rozrywaczem worków oraz rozdrabniacz odpadów wielkogabarytowych.Przesiewacz bębnowy


Rozdrabniacz wielkogabarytów


Urządzenia te znacząco zmniejszają objętość odpadów trafiających na kwatere składowiska a w konsekwencji wydłużają czas eksploatacji i odkładają w czasie konieczność budowy nowej kwatery.

Kolejnym urządzeniem współfinansowanym ze środków pochodzących z Ekofunduszu jest kruszarka do balastu mineralnego i gruzu.

Kruszarka do balastu mineralnego i gruzu Rubble Master 100


Dotacja została również wykorzystana na zakup samochodu ciężarowego. Jest to 3-osiowy MAN, hakowiec z dźwigiem HDS wraz z dodatkową przyczepą umożliwiającą transport drugiego kontenera.


Man/Hewea Hakowiec z dźwigiem HDS wraz z przyczepą i kontenerami KP 34m3/22m3


Kolejnym sprzętem współfinansowanym przez EkoFundusz jest samochód dostawczy IVECO do transportu odpadów wysegregowanych wraz z przyczepą. Pojazd ten jest wykorzystywany do realizacji zbiórki selektywnej, workowej. Dotacja z Ekofunduszu została również przeznaczona na finansowanie pojemników do segregacji odpadów.


Samochód dostawczy IVECO wraz z przyczepą do selektywnej zbiórki surowców wtórnych


Pojemniki segregacyjne 240l


Pojemniki typu dzwon na szkło białe i kolorowe oraz siatka na plastiki


We wrześniu 2009 roku „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie zakupił nowy kompaktor HSW 534E LA. 6-cylindrowy, wysokoprężny silnik z turbo doładowaniem, klimatyzacja z filtrami pyłkowymi i 300 litrowy zbiornik paliwa – takimi parametrami charakteryzuje się kompaktor służący do zgniatania odpadów. Nowy kompaktor o masie 25 ton jest w stanie zagęścić 3,5 metrową stertę odpadów do jednego metra.Kompaktor Huta Stalowa Wola 534E LA


W roku 2008 siedemnaście gmin podpisało Porozumienie Międzygminne i podjęło decyzje o budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach. Do porozumienia przystąpiły następujące gminy:


LP
Gmina
Liczba mieszkańców
1
Piaski
8 464
2
Borek Wlkp.
7 727
3
Jaraczewo
8 342
4
Kotlin
7 165
5
Jarocin
44 739
6
Żerków
10 575
7
Chocz
4 740
8
Czermin
4 826
9
Dobrzyca
8 220
10
Gizałki
4 656
11
Kórnik
20 080
12
Dominowo
2 955
13
Krzykosy
6 656
14
Nowe Miasto nad Wartą
9 078
15
Zaniemyśl
6 288
16
Środa Wlkp.
30 431
17
Książ Wlkp.
8 479

Razem
193 421


Przedmiotem POROZUMIENIA jest powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi w oparciu o obowiązujące Plany Gospodarki Odpadami poprzez:
- Opracowanie i stworzenie wspólnego systemu gospodarki odpadami dla stron POROZUMIENIA, w tym aktualizacje planów gminnych dla obszaru gmin wchodzących w skład PORZUMIENIA,
- Przygotowanie opracowań technicznych, ekonomicznych i prawnych niezbędnych dla budowy ZZO Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach,
- Przeprowadzenie procesu inwestycyjnego polegającego na budowie ZZO Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach,
- Nadzór nad funkcjonowaniem wspólnego systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi.

Zarząd ZGO Sp. z o. o. w Jarocinie wraz z władzami miasta oraz władzami gmin, które przystępują do projektu prowadzą akcje edukacyjne w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami, w tym promujące selektywną zbiórkę "u źródła". Służą temu ulotki informujące, rozdawanie kolorowych worków do segregacji odpadów. W szkołach organizowane są pogadanki, wiosną w okolicznych lasach prowadzona jest akcja zbierania śmieci. Szkoły z terenu Jarocina uczestniczą w ogólnopolskim konkursie "Przyjaźni Środowisku" prowadzonym przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, we współpracy z NFOŚiGW i Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska pod Patronatem Prezydenta RP.

Właśnie ta sortownia odpadów pełnić będzie niebagatelną rolę w edukacji ekologicznej społeczeństwa. Jest to obiekt pokazowy w tym regionie. Zarząd spółki wraz z propagowaniem zwiedzania obiektu zamierza prowadzić akcję informacyjną i edukacyjną szczególnie wśród dzieci i młodzieży.Uczestnicy wycieczki edukacyjnej