Edukacja ekologiczna

Drukuj

„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. uczestniczy w akcjach ekologicznych oraz sama takie akcję organizuje:


- pogadanki ekologiczne
- konkursy w szkołach w Gminie Jarocin ale nie tylko
- festyny ekologiczne



1. Prawne formy ochrony przyrody.

Rozwój przemysłu i konsumpcyjnego stylu życia spowodował gwałtowny wzrost produkcji odpadów.

Ilość odpadów trafiających na wysypiska legalne i dzikie bardzo wzrósł, a Polska jaki cała Unia europejska zdały sobie sprawę, że brak reakcji z ich strony może bardzo źle wpłynąć na dalsze postępowanie z odpadami nie tylko przez przedsiębiorstw produkcyjne ale również przez zwykłego szarego człowieka. Państwa członkowskie dlatego musiały wypracować taką politykę postępowania z odpadami by w przyszłe pokolenia mogły żyć w przyjaznym środowisku.

Zagadnienia ochrony przed zanieczyszczeniami odpadami uregulowano aż w sześciu ustawach:
- o odpadach,
- o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
- o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami,
- o opłacie produktowej i depozytowej,
- prawie atomowym,
- ustawa o utrzymania porządku i czystości w gminie,

Unia Europejska podjęła również walkę z odpadami wskazując w dyrektywie 94/62/EC konieczność zmniejszenia masy powstających odpadów i związanych z tym obciążeń środowiska najlepiej w formie tzw. „redukcji u źródła”. Kolejne regulacje w Unii Europejskiej to:
Dyrektywa 75/442/EWG  – w sprawie odpadów, ochrony zdrowia i środowiska człowieka (Dyrektywa Ramowa),
Dyrektywa 91/689/EWG  – o odpadach niebezpiecznych,
Dyrektywa 92/62/WE      – w sprawie opakowań i odpadach opakowaniowych,
Dyrektywa 1999/31/WE  – w sprawie składowania odpadów,
Dyrektywa 2000/53/WE  – w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, tzw. Dyrektywa wrakowa
Dyrektywa 2002/96/WE  – w sprawie sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


2. Podstawowe pojęcia

Surowce wtórne – są to takie odpady, które nadają się do ponownego przetworzenia i powstają z nich nowe produkty. Czyli do uzyskania nowej butelki szklanej potrzeba 60% stłuczki szklanej, zebranej w czasie segregacji workowej lub pojemników typu dzwon. Resztę stanowią zasoby naturalne: piasek ( krzemionka), soda (Na2CO3) i mączka wapienna.

Recykling – (ang. Recycling od recycle „zawracać do biegu”) jest to powtórne wykorzystanie, czyli proces odzyskiwania surowców z odpadów. Nie tylko zmniejsza się ilość odpadów, metoda to pomaga równocześnie oszczędzać surowce naturalne.

Segregacja – nazywamy oddzielanie z masy odpadów surowców, które można ponownie wykorzystać czyli przetworzyć. Surowce wtórne, można segregować w pojemnikach typu dzwon lub w specjalnie przeznaczonych to segregacji workach o odpowiednich kolorach i odpowiednio opisanych.

Utylizacja – (fr.utilisation) wykorzystywanie odpadów przemysłowych, do dalszego przerobu i produkcji z nich czegoś nowego.


3. Korzyści jakie daje segregacja

- Zmniejszenie kosztów wywozu odpadów – posegregowane odpady zajmują mniej miejsca w koszu. Mniej odpadów w pojemniku oznacza mniejsze koszty poniesione na za wywóz odpadów.

- Zachowanie cennych zasobów naturalnych - do ponownego przetworzenia surowców wtórnych potrzeba mniej energii, wody, piasku

- Zachowanie pięknych krajobrazów – segregacja zmniejsza ilość składowanych odpadów na wysypisku nie powstają nowe składowiska

- Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby – segregacja uzmysławia nam, że za darmo można oddać np. plastikową butelkę, oponę, folię a nie spalać


4. Jak zmniejszyć ilość powstających odpadów

- Na zakupy zabieraj swoją torbę ( nie zużywasz toreb foliowych - reklamówek)

- Wybierajmy opakowania , które można ponownie wykorzystać wykonując z nich nowe lub podobne przedmioty ( np. butelki)


5. Jakie formy segregacji propagujemy

W każdym gospodarstwie domowym powstają odpady komunalne. Wśród nich znajduję się szereg odpadów, które można podać ponownemu przetworzeniu (recyklingowi). Na terenie gminy Jarocin i gmin ościennych funkcjonują dwa typy segregacji

1. Dla domów wielorodzinnych segregacja w pojemnikach typu dzwon/siatka przeznaczonych:
- Pojemnik typ siatka przeznaczony na plastik,
- Pojemnik typu dzwon koloru żółtego na plastik,
- Pojemnik typu dzwon w kolorze białym na szkło bezbarwne opakowaniowe,
- Pojemnik typu dzwon w kolorze zielonym na szkło kolorowe opakowaniowe,

2. Dla domów jednorodzinnych segregacja w czterech workach o odpowiednich kolorach odbieranych raz w miesiącu:
- Worek żółty na plastik
- Worek biały na szkło białe opakowaniowe
- Worek zielony na szkło kolorowe opakowaniowe,
- Worek niebieski na makulaturę,

3. W roku 2009 wprowadziliśmy również możliwość segregacji na terenie Śródmieścia Jarocina, gdzie z powodów urbanizacyjnych segregacja była niemożliwa. Klientom Śródmieścia zaoferowaliśmy pojemniki 240 litrowe w odpowiednich kolorach.

6. Jak segregować i co segregować!

PLASTIK WRZUCAMY
– zgniecione i niezakręcone butelki po napojach typu PET, opakowania po płynach do mycia naczyń, szamponach, kąpieli, prania, płukania.




NIE WRZUCAMY
- opakowań po jogurtach, twarożkach, margarynach, słodyczach, jednorazowych naczyń, w tym jednorazowych woreczków, reklamówek, folii, rur PCV, opakowań po olejach silnikowych, częściach samochodowych, mebli i ich części, zabawek, tworzyw piankowych i styropianowych, kartoników po sokach i mleku.

SZKŁO WRZUCAMY
- szklane butelki po napojach i słoiki wstępnie oczyszczone bez nakrętek.



NIE WRZUCAMY
– naczyń żaroodpornych , kryształu, kieliszków, szklanek, porcelany i fajansu, ceramiki, świetlówek, żarówek, kineskopów, szyb okiennych, samochodowych i szkła zbrojonego, lusterek, doniczek, opakowań po lekach.


MAKULARURA WRZUCAMY
- czyste niezabrudzone, niezatłuszczone kartony, tekturę falistą, gazety, książki, papier piśmienny, zeszyty – bez okładek plastikowych.




NIE WRZUCAMY
– pampersów, tapet, kartonów po mleku i sokach, jednorazowych naczyń, zatłuszczonego papieru, kalki, papieru woskowego i samokopiującego.

ZŁE ODPADY
- zaliczamy do nich odpady niebezpieczne, takie jak:
- Baterie
- Oleje hydrauliczne, smarowe, płyny hamulcowe;
- Substancje i preparaty chemiczne, przeterminowane leki i kosmetyki;
- Akumulatory
- Lampy fluorescencyjne ( świetlówki);
- Odpady po lakiernicze;
- Odpady elektroniczne;

7. Konkursy ekologiczne

Konkurs puszek aluminiowych rok szkolny 2012/2013 - edycja X.

Zapraszamy do udziału i zapoznania się z regulaminem.

Konkurs REBA dla uczniów i szkół. Zapraszamy na stronę: www.reba.pl

8. Odwiedziny wycieczek szkolnych

Spółka prowadzi również akcje edukacyjne na terenie siedziby. Można zobaczyć tutaj jak wygląda segregacja na terenie składowiska odpadów i dowiedzieć się, co dzieje się z surowcami wtórnymi po opróżnieniu pojemników lub zbiórce surowców wtórnych w workach z zabudowy jednorodzinnej.

Odwiedziły nas wycieczki szkolne z terenu gminy Jarocin oraz sąsiadujących.

9. Szkolenia dla nauczycieli

W ramach współpracy z poszczególnymi organizacjami jak i fundacjami na rzecz odzysku surowców wtórnych oraz firmami w praktyce zajmującymi się recyklingiem surowców Spółka organizuje spotkania edukacyjne dla nauczycieli koordynujących programy ekologiczne w placówkach oświatowych. Głównym celem takich spotkań jest przygotowanie do prowadzenia w szkole lub w przedszkolu zajęć o tematyce recyklingowej w zakresie: recyklingu opakowań, korzyści ekologicznych i ekonomicznych płynących z ich recyklingu, sposoby i efekty zbiórki opakowań.