Składowanie odpadów

Drukuj

Odpady składowane są na gminnym składowisku, którego właścicielem jest "Zakład Gospodarki Odpadami" Sp. z o.o. w Jarocinie. Należy ono do składowisk odpadów "innych niż niebezpieczne i obojętne", położone jest na otwartym terenie, administracyjnie należącym do wsi Witaszyczki, około 3 km na wschód od centrum Jarocina. Dojazd z Jarocina zapewnia droga 443 z jej wschodnim odgałęzieniem o nawierzchni asfaltowej. Najbliższe tereny mieszkalne znajdują się w odległości około 1000-1500 metrów od granic terenu składowiska. Teren składowiska obejmuje 12,18 ha, na którym obecnie znajdują się 2 kwatery deponowania odpadów, z czego jedna w eksploatacji a kolejna niedawno wybudowana czeka na użytkowanie.

Na składowisku przyjmowane są niesegregowane odpady komunalne [20 03 01], pochodzące z gospodarstw domowych, pozostałe to odpady budowlane, remontowe, gleba i ziemia oraz odpady z przedsiębiorstw o profilu usługowo - produkcyjnym. Składowisko spełnia obecne normy dot. eksploatacji oraz monitoringu. Jest ogrodzone, wyposażone w wagę, posiada pas zieleni. Kwatera wyłożona jest folią PEHD oraz zdrenowana, prowadzone są również coroczne pomiary wysokości składowania odpadów. Dla składowiska wydane zostało pozwolenie zintegrowane przez Wojewodę Wielkopolskiego, które potwierdza spełnienie wszystkich polskich i europejskich norm ochrony środowiska.

Monitoring składowiska

Monitoring środowiska naturalnego w rejonie składowiska odpadów w Witaszyczkach kontroluje wpływ składowiska na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, takiego jak: wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, glebę. Prowadzone są w tym celu badania monitoringowe w oparciu o piezometry oraz zbiornik odcieków. Badania polegają na badaniu składu chemicznego wód odciekowych składowiska, zarówno surowych jak i oczyszczonych. W ten sposób można wyeliminować zagrożenie przenikania zanieczyszczeń do środowiska gruntowo - wodnego. Monitoring środowiska naturalnego umożliwia na bieżąco obserwację stanu poszczególnych komponentów środowiska i prowadzić działania ograniczające negatywne oddziaływanie na składowiska na środowisko.

Rekultywacja

Po zakończeniu eksploatacji składowiska przeprowadza się rekultywację docelową, polegającą na zabezpieczeniu składowiska (skarpy, powierzchnia korony) przed erozją wodną i wietrzną poprzez wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej. Umożliwi ona powstanie różnorodnych gatunków flory i utrzyma trwałą pokrywę roślinną. W celu integracji składowiska z otaczających środowiskiem prowadzi się nasadzenia drzew oraz obsiewanie trawą.
Kliknij na ikonę aby pobrać cennik za składowanie odpadów.


Kliknij na ikonę aby pobrać zasady przyjmowania odpadów.