Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy Jarocin w Witaszyczkach.

UWAGA!

REORGANIZACJA OBSŁUGI KLIENTÓW ORAZ RUCHU NA PSZOKU

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM WIRUSEM SARS-COV 2 WPROWADZA SIĘ NA PSZOKU W JAROCINIE OBOSTRZENIA ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ODDAJĄCYCH ODPADY DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

 1. Prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń pracowników obsługujących punkt.
 2. Kontakt z pracownikami wagowymi odbywa się poprzez domofony zamontowane obok okienek podawczych.
 3. Odpady na punkt selektywnej zbiórki może dostarczyć tylko i wyłącznie 1 osoba, chyba że rozładunek wymusza obecność 2 osób (prosimy o nieprzyjeżdżanie na teren PSZOKU z dziećmi).
 4. Na terenie PSZOKU w tym samym czasie mogą przybywać maksymalnie 2 pojazdy. Reszta klientów zobowiązana jest czekać w kolejce.
 5. Jeśli masz możliwość wstrzymania dostarczenia odpadów na PSZOK, prosimy o odroczenie dostarczenia odpadów do czasu ustabilizowania się sytuacji.
 6. Prosimy i zachowanie niezbędnych środków ostrożności (środki dezynfekujące, odpowiednia odległość itd.).

Dziękujemy za cierpliwość i przepraszamy za utrudnienia

 

 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK zlokalizowanego na terenie gminy Jarocin pod adresem Witaszyczki 1A, który jest czynny w dniach pon.-piątek od 6:00 do 21:00, sobotę od 8:00 do 14:00.
 2. Korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości położonych na terenie gminy Jarocin, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz gminy.
 4. Do PSZOK przyjmowane są zmieszane opady z budowy, remontu i demontażu, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości położonych na terenie gminy Jarocin, którzy sami pokrywają koszt dostarczonego ww. odpadu na podstawie wystawionej faktury VAT.
 5. Z nieruchomości zamieszkałych do PSZOK przyjmowane są wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:
 • papier i tektura (w tym opakowaniowa),
 • tworzywa sztuczne (w tym opakowaniowe),
 • opakowania ze szkła bezbarwnego,
 • opakowania ze szkła kolorowego,
 • popiół i żużel,
 • szkło płaskie bez zanieczyszczeń,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opakowania z drewna,
 • metale ( w tym opakowaniowe),
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia ( oleje, tłuszcze, farby, detergenty, kleje, lepiszcza i żywice),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć w tym termometry,
 • urządzenia zawierające freon,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odzież i tekstylia,
 • zużyte opony,
 • gruz betonowy, ceglany
 • zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu.
 1. Opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Pełnoletni mieszkaniec gminy Jarocin może oddać do 8 opon w skali roku kalendarzowego.
 2. Nieodpłatnie i bez limitu przyjmowane są jednorodne odpady budowlane i rozbiórkowe od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w postaci gruzu ceglanego i betonowego.
 3. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po okazaniu przez mieszkańca potwierdzenia złożenia deklaracji, potwierdzenia dokonania zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub innego dokumentu potwierdzającego adres zameldowania na terenie gminy Jarocin.
 4. Przyjęcie odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem odpadów wymienionych w punktach 4-6 oraz szczegółowym opisie określonym w załączniku nr 2 do Regulaminu.
 5. Odpady dostarczone do PSZOK, które podlegają systemowi gospodarki odpadami komunalnymi, a mieszkańcy wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz gminy muszą być posegregowane, tak aby umożliwić ich selektywne odebranie.
 6. Na PSZOK odpłatnie przyjmowane są zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu, mieszkaniec gminy Jarocin po dostarczeniu ww. odpadów uiszcza opłatę zgodnie z obowiązującym cenniki na podstawie wystawionej fakturą VAT.
 7. Mieszkaniec na żądanie pracownika PSZOK zobowiązany jest pokazać dostarczone odpady, poprzez otwarcie worka, bagażnika, w celu weryfikacji dostarczonych odpadów.
 8. Mieszkańcy mogą do PSZOK dostarczyć odpady segregowane w workach firmy odbierającej odpady w miejscu zameldowania, zgodnego ze złożoną deklaracją, poza terminem tej zbiórki (tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, odpady zielone).
 9. Pracownik PSZOK po odebraniu worków z posegregowanymi odpadami (worki oryginalne firmy wywozowej) od mieszkańca, który zgodnie ze złożoną deklaracją zadeklarowała selektywną zbiórkę wyda taką samą ilość worków danej frakcji jaką mieszkaniec dostarczył. Mieszkańcowi, który dostarczył do PSZOK odpady zielone i posiada zgodnie ze złożonym do Urzędu Gminy Jarocin oświadczeniem pojemnik na odpady BIO, pracownik PSZOK może wydać w ciągu miesiąca kalendarzowego maksymalnie 8 worków na odpady zielone nie zależnie od ilości dostarczania odpadów zielonych.
 10. Pracownik PSZOK nie wydaje worków do selektywnej zbiórki mieszkańcom, którzy zgodnie ze złożoną deklaracją nie segregują odpadów. Pracownik PSZOK nie wydaje również worków na odpady zielone mieszkańcom, którzy w złożonym do Urzędu Miejskiego w Jarocinie oświadczeniu  zadeklarowali, że posiadają przydomowy kompostownik i nie pobrali pojemnika na odpady BIO
 11. Pracownik PSZOK nie wydaję worków na odpady segregowane mieszkańcom budynków wielorodzinnych, którzy są objęci systemem zbiórki w zbiorczych kontenerach, nie wystawiają odpadów w workach firmy odbierającej odpady.
 12. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach posiadających oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu.
 13. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV/AGD) muszą być kompletne (w całości).
 14. Odpady należy samodzielnie wrzucić do oznaczonego kontenera lub złożyć w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK. Odpady biodegradowalne (zielone) dostarczone           w workach należy wrzucać bez opakowań (worków).
 15. Pracownik PSZOK przed wjazdem klienta na teren PSZOK informuję go o konsekwencjach nie prawidłowego wyrzucenia dostarczonych odpadów lub dostarczenia i wyrzucenia odpadów, które nie widnieją w wykazie odpadów, które mogą być dostarczane na PSZOK
 16.  Odpady biodegradowalne (zielone) dostarczone w workach należy wrzucać bez opakowań (worków).
 17. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdził, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej i nie powstały w wyniku bytowania ludzi, co ustali na podstawie np.:
 • ilości dostarczonych jednorazowo odpadów przekracza możliwość wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,
 • ilości dostarczonych wielokrotnie odpadów przekracza możliwość wyprodukowania przez gospodarstwo domowe,
 • rodzaj odpadów wskazuje źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np.: chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne).
 1. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów w szczególności:
 • zmieszane odpady komunalne,
 • popiół i żużel zmieszany z innymi odpadami,
 • odpady zawierające azbest,
 • części samochodowe (np.: szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii, plastiki samochodowe),
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpady w opakowaniach cieknących,
 • odpady poprodukcyjne.
 1. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to sprzeczne z niniejszym Regulaminem oraz mogłoby to zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi.
 2. Każde przyjęcie odpadów w PSZOK jest ewidencjonowane przez pracownika obsługującego PSZOK.
 3. Pracownik PSZOK sprawdza potwierdzenie złożenia deklaracji, potwierdzenie zapłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub inny dokument potwierdzający zameldowanie mieszkańca na terenie gminy Jarocin. Dane obejmują:
 4. -adres nieruchomości, z której dostarczono odpady,
 1. imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady,
 2. rodzaj dostarczonych odpadów,

Zapisy punktu 22 nie dotyczą płatnego dostarczenia odpadów z budowy, remontu i demontażu,

których koszt zagospodarowania pokrywa mieszkaniec na podstawie wystawionej faktury VAT

 1. Mieszkańcy dostarczający odpady na PSZOK, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych ( U. 2014r. poz. 1182), zgodnie z oświadczeniem zawartym w potwierdzeniu dostarczenia odpadów, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (zakres: imię, nazwisko, adres nieruchomości,) przez administratora danych, którym jest „ZGO” Sp. z o.o. w Jarocinie. Dane będą przetwarzane wyłącznie dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów selektywnych odebranych od mieszkańców i mogą być udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu potwierdzenia adresu zamieszkania osób przywożących odpady do punktu. Dane przekazuje mieszkaniec podczas każdego dostarczenia odpadów na PSZOK. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości bezpłatnego przekazania odpadów. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawienia.
 2. Osoby nieletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
 3. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
 • przestrzegania zaleceń pracownika PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca

złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,

 • zachowania porządku i czystości podczas rozładunku odpadów,
 • stosowania się do zasad ruchu drogowego,
 • zachowania wymogów bezpieczeństwa i ppoż.
 1. Wszelkie informację o pracy punktu można uzyskać na miejscu od pracownika PSZOK lub pod numerem telefonu 62 747 24 56.
 2. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostępny jest w siedzibie firmy ZGO Sp. z o.o. pod adresem: Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin oraz na stronie internetowej ZGO zRo-iarocin.pk a także na stronie Urzędu Miejskiego w Jarocinie www.iarocin.pl
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.01.2017r.

PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to miejsce gdzie każdy z mieszkańców gminy Jarocin może przywieź wskazane w regulaminie rodzaje odpadów

Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK zlokalizowanego na terenie gminy Jarocin pod adresem Witaszyczki 1A, który jest czynny w dniach pon.-piątek od 6:00 do 21:00, sobotę od 8:00 do 14:00.Korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości położonych na terenie gminy Jarocin, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz gminy

REGULAMIN PSZOK JAROCIN

PSZOK znajduje się pod adresem:

Witaszyczki 1A,

63-200 Jarocin

POTWIERDZENIE DOSTARCZENIA ODPADÓW

numer potwierdzenia:________________________________________

Osoba przyjmująca odpady:____________________________________

Imię nazwisko (zgodne z deklaracją)………………

zamieszkały/a pod adresem (zgodne z deklaracją)…….

Imię nazwisko osoby dostarczającej odpady : Dostarczone odpady:

Kod odpadu Rodzaj odpadu Masa odpadu

Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone we własnym zakresie przez osoby zamieszkujące wskazaną powyżej nieruchomość”

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów systemu zbiórki odpadów selektywnych odebranych od mieszkańców (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

(data i czytelny podpis osoby dostarczającej odpady)

Odpady przyjmowane w PSZOK gmina Jarocin
Rodzaj Kod

odpadu

nazwa przyjmujemy nie przyjmujemy na PSZOK
Odpady opakowaniowe oraz odpady z grupy 20-tej 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury •       kartony,

•       papiery,

•      torebki papierowe itp.

• opakowań powlekanych folią lub kalką itp.,
20 0101 Papier i tektura •       gazety, czasopisma

•      foldery,

•       książki, zeszyty bez plastikowych okładek,

•       papier szkolny, biurowy itp.

•       papieru zapuszczonego

•      tapet itp.,

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych •       butelki typu PET i po chemii gosp.

•       kubeczki po lodach, margarynach, jogurtach itp.

•       folii,

•       styropian opakowaniowy,

•       plastikowe zakrętki,

•       styropianu pobudowanego,

•       folii poprodukcyjnej,

•      wenflonów, strzykawek i innych art. medycznych,

•       opakowań z zawartością itp.,

20 01 39 Tworzywa sztuczne • miski, wanienki, wiaderka, doniczki, plastikowe duże zabawki, meble ogrodowe itp. •      wiaderek z zawartością,

•       doniczek z zawartością ziemi,

•       zderzaków, kołpaków, plastików

samochodowych itp.,
15 01 07 Opakowania ze szkła (z podziałem na szkło bezbarwne i kolorowe) • słoiki, butelki (wstępnie oczyszczone bez zawartości i nakrętek) •       szkła żaroodpornego,

•       ceramiki,

•       zniczy z zawartością wosku,

•       reflektorów, itp.,

20 01 02 Szkło • szyby okienne, drzwiowe itp. •       szyb zbrojonych,

•       szyb klejonych np. samochodowych, laminowanych itp.,

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe • kartoniki po sokach, mleku, zupach itp., • opakowań

wielomateriałowych z zawartością itp.

15 01 03 Opakowania z drewna • skrzynki np. po owocach itp.
15 01 04 Opakowania z metali •       puszki aluminiowe po napojach,

•       puszki po konserwach,

20 01 40 Metale • metale nie opakowaniowe np. blachy, rurki itp.
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności • puszki i pojemniki po farbach, detergentach, środkach ochrony roślin, itp. przyjmowane tylko z oryginalnymi etykietami •       pojemników bez oryginalnych etykiet, które określałyby zawartość pojemnika

•       pojemników z

określających zawartość pojemnika zawartością
Odpady zielone 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji • trawę, liście, gałęzie, kwiaty, itp. •       obierek,

•       kości zwierząt,

•       resztek obiadowych,

•       olei jadalny,

•       płyt wiórowych i MDF,

•       drewna impregnowanego itp..

Popiół i żużel 20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny • popiół i żużel powstały w wyniku spalania węgla i drewna, • zmieszany popiół, żużel z kamieniami, gruzem, piaskiem, gliną, ziemią, odpadami zielonymi lub innymi odpadami.
Chemikalia 20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31* • przeterminowane leki • odpadów medycznych, strzykawek, igieł, wenflonów, opatrunków itp.
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne • oleje tłuszcze jadalne w prawidło oznakowanych w nie cieknących pojemnikach, •       olei i tłuszczy nie wiadomego pochodzenia bez etykiety, która określałaby co znajduję się w pojemniku, butelce,

•       olei w cieknących pojemnikach,

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 • pojemniki z pozostałościami farb, tuszy, klei, żywic, lepiszczy z oryginalnymi etykietami, określające • pojemników bez oryginalnych etykiet, które określałyby zawartość pojemnika,
zawartość pojemnika, • substancji w cieknących pojemnikach,
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 • w postaci płynu, proszku, pasty, kostki, wypraska, kształtka, granulki itp. • detergenty żrące pochodzące z gospodarstwa domowego,
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie • baterie i akumulatory, również te, które zawierają ołów, rtęć, nikiel i kadm,
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 • baterie i akumulatory bez zawartości pierwiastków niebezpiecznych,
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć •       świetlówki liniowe, żarówki

•       termometry rtęciowe, ciśnieniomierze itp.

• rtęć w postaci płynnej,
20 01 23* Urządzenia zawierające freony • lodówki, zamrażalki, chłodziarki, klimatyzatory zawierające freon itp., • sprzętu

zdekompletowanego,

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki •       telewizory kineskopowe, laptopy, notebooki, kalkulatory, kieszonkowe konsole do gier

•       monitory kineskopowe itp.,

• sprzętu

zdekompletowanego,

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione • komputery, odkurzacze, roboty kuchenne, telefony, • sprzętu

zdekompletowanego,

w 20 01 21,20 01 23 i 20 01 35 zmywarki, pralki, mikrofalówki, maszyny do szycia, żelazka, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, tostery, kamery, aparaty fotograficzne, maszyny do pisania, tostery, opiekacze i inne urządzenia domowe elektryczne niezawierające substancji niebezpiecznych itp,
Wie 1 koga ba ryty 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe • tapczany, fotele, pufy,

wykładziny, dywany również linoleum, materace, pierzyny, poduszki itp.,

Tekstylia 20 01 10 Odzież • ubrania, • butów,
20 01 11 Tekstylia • materiały • ścinków, skrawków materiałów, włóczek, przędzy

poprodukcyjnych,

Opony

pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie

całkowitej do 3,5 t.

16 01 03 Zużyte opony •       opony do średnicy 1m,

•       opony z samochodów osobowych, rowerów, motorowerów, motocykli itp.,

• opon z ciągników, maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych itp.,
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów •       gruz betonowy,

•       płytki łazienkowe,

• gruz betonowy

zmieszany z odpadami

Jednorodne

odpady

poremontowe,

pobudowane,

•       krawężniki chodnikowe,

•       płytki chodnikowe itp.,

po remontowym i pobudowanymi np. płytami karton gips, styropianem, foliami, piankami itp.

• gruzu w postaci masy sypkiej,

17 01 02 Gruz ceglany •       cegły,

•       dachówki,

•       gruz ceglany zmieszany z odpadami poremontowymi pobudowanymi np. płytami karton gips, styropianem, foliami, piankami itp.,

•       gruzu w postaci sypkiej,

Zmieszane

odpady

budowlane

przyjmowane są

wyłącznie

odpłatnie

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 •       karton gips

•       pianki

•       uszczelki

•       styropian budowlany

•       drobny gruz itp.

• Odpady nie wchodzące w skład odpadów pobudowlanych