Ćwiczenia strażackie na terenie ZGO

W sobotę 5.10.2019 na terenie ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie- Wielkopolskie Centrum Recyklingu odbyły się Ćwiczenia doskonalące Sił i Środków Straży Pożarnej.

 14 zastępów straży pożarnej z terenu Gminy Jarocin, członkowie obrony cywilnej oraz Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego brało udział w  ćwiczeniach, jakie odbyły się na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami.

Celem ćwiczeń było przetłaczanie wody na duże odległości wraz z podaniem prądów wody na palący się teren. W trakcie działań zbudowano 2 linie zasilające o łącznej długości 2x około 600 metrów, wraz z zbiornikami buforowymi, punktami podbicia ciśnienia oraz 4 linie gaśnicze.

Ćwiczeniom przyglądał się Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Tomasz Krawczyk, dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej kpt. Rafał Regus, I Zastępca Burmistrza Jarocina Bartosz Walczak.

Po zakończeniu odbyło się podsumowanie wraz z wymianą dobrych praktyk, podczas którego jednostką rozdano zapasy maseczek przeciwpyłowych zakupionych przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.


,,Segregujemy BIO - odpady, bo takie mamy zasady!”

Zapraszamy do udziału w konkursie „Segregujemy BIO – odpady, bo takie mamy zasady!,” którego jesteśmy partnerem.

Celem konkursu ,,Segregujemy BIO – odpady, bo takie mamy zasady!” jest rozwój i podnoszenie świadomości ekologicznej, zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania, promocja działań proekologicznych, kształtowanie u dzieci i młodzieży poczucia harmonii ze środowiskiem i pogłębienia znajomości zasad segregacji odpadów. Konkurs sprzyja również kształtowaniu wiedzy o odnawialnych źródłach energii oraz promowaniu idei powtórnego wykorzystywania odpadów. Dzięki udziałowi w Konkursie uczestnicy przekonają się dlaczego warto segregować BIO – odpady oraz przeanalizują nowe zasady gospodarowania odpadami obowiązujące na terenie naszej gminy od 01.07.2019r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Regulamin_konkurs_plastyczny 2.09.2019


Wizyta Radnych Rady Gminy Gizałki

W dniu wczorajszym na terenie „ZGO Sp. z o.o – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” odbyło się wyjazdowe posiedzenie  Rady Gminy  Gizałki.

Podczas spotkania zostały umówione najważniejsze zagadnienie dotyczące nowych wyzwań, jakie stoją przed Gminami w zakresie gospodarki odpadami. Radni Rady Gminy Gizałki zwiedzili także naszą instalacje mając okazje do poznania całego procesu zagospodarowania odpadów.


Nowy wózek widłowy

Flota pojazdów ZGO powiększyła się o nowy wózek widłowy firmy Hyundai.

Dane techniczne:

Wysokość podnoszenia – 3300 mm

Wysokość masztu złożonego – 2175 mm

Wolny skok – 155 mm

Długość wideł –  1200 mm

Całkowita szerokość wózka – 1160 mm

Silnik – LPG – Hyundai HMC L4KB

Moc silnika –  44kW

Liczba cylindrów/ pojemność skokowa – 4/2359 cm3

Przekładnia  – hydrokinetyczna – automatyczna

 

Pojazd przyspieszy załadunki odzyskanych surowców wtórnych, które trafiają dalej do recyklerów.


Testy przesiewacza

Od dzisiaj przez następne dwa tygodnie będziemy testować mobilny przesiewacz bębnowy, który wspomoże prace nad produkcją naszego polepszacza glebowego Terrawit

Mobilny przesiewacz bębnowy PRONAR MPB 20.55g skutecznie rozdziela składniki o różnej wielkości. Zasada działania przesiewacza jest prosta, zapewniając jednocześnie wysoką skuteczność. Podwozie gąsienicowe umożliwia przestawianie maszyny w każdym momencie. Szeroko otwierane osłony dają możliwość szybkiej i sprawnej wymiany bębnów przesiewających o różnych wielkościach otworów. Silnik z zespołem pompowym przesiewacza PRONAR MPB 20.55g umieszczono na odchylanym wózku, co zapewnia doskonały dostęp do zespołu napędowego, kosza zasypowego i elementów hydrauliki.

  1. ENERGOOSZCZĘDNY – niskie zużycie oleju napędowego i materiałów eksploatacyjnych
  2. PROSTY W OBSŁUDZE – dzięki prostemu w obsłudze pulpitowi operator bardzo szybko może ustawić żądane parametry
  3. NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI -w procesie produkcji zastosowano najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i materiałowe
  4. MOŻLIWOŚĆ RÓŻNORODNYCH ZASTOSOWAŃ – przesiewa odpady, czarnoziem, żwir, zrębki i odpady drzewne, oddziela gruz od ziemi
  5. BĘBEN KOMPATYBILNY Z URZĄDZENIAMI INNYCH PRODUCENTÓW – zastosowano uniwersalną konstrukcję i technologię pracy


Rusza druga edycja Konkursu Region Czysty na 6

16 września rusza druga edycja szkolnego konkursu zbiórki surowców wtórnych „Region czysty na 6”. W tym roku, poza plastikowymi nakrętkami, aluminiowymi puszkami, bateriami, uczniowie będą zbierali także telefony komórkowe.

 

Konkurs „Region czysty na 6” zainicjowany został przez ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu w ubiegłym roku. Przystąpiły wówczas do niego 92 placówki ze szkół i przedszkoli z terenu gmin należących do Porozumienia Międzygminnego, które zostało zawarte w celu wspólnego zagospodarowania odpadów komunalnych Przypomnijmy, że przez cały ubiegły rok szkolny, w którym trwał konkurs, jego uczestnicy uzbierali prawie 40 ton odpadów, w tym ponad 22 tony plastikowych nakrętek, 1.375 kg puszek aluminiowych oraz prawie 16 ton baterii. Dla szkół najbardziej zaangażowanych w zbiórkę odpadów, organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody: sprzęt multimedialny oraz wycieczki dla najlepszych klas. Dodatkowo, każdy kilogram uzbieranych puszek aluminiowych i nakrętek to wartość 1 zł. Wyliczone w ten sposób środki – 23 tys. zł, ZGO przekazało na cel charytatywny wskazany przez uczestników konkursu. – Ubiegłoroczna edycja konkursu pokazała, że zainteresowanie taką formą edukacji ekologicznej jest bardzo duże. Bardzo nas to cieszy, bo dzieci i młodzież – poprzez zdrową rywalizację i zabawę – kształtują  prawidłowe postawy proekologiczne – podkreśla Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO w Jarocinie. – Nasz konkurs  – jak zwykle zakończy wielkie Eko-Świętowanie i happening proekologiczny. Wspólnie zamanifestujemy naszą troskę o środowisko – dodaje prezes ZGO.  Jak pamiętamy, podsumowanie poprzedniej edycji konkursu odbyło się na jarocińskim rynku, a jego gwiazdami byli finaliści dziecięcej edycji The Voice Kids – Oliwier Szot i Nela Zawadzka. Jak będzie tym razem…? Organizatorzy wysoko postawili poprzeczkę, ale jak zapewniają już pracują nad kolejnym ekologicznym świętem.

Na uczestników konkursu czekają ciekawe nagrody. Warto się więc postarać i systematycznie zbierać surowce, które później będą mogły być poddane recyklingowi. Ekologiczna rywalizacja rozpocznie się 16 września 2019 roku i potrwa do  8 maja 2020 roku.  Tak, jak poprzednia edycja konkursu, tak i ta zostanie podzielona na 3 etapy. Pierwsze surowce wtórne placówki będą zbierać do 29 listopada tego roku, kolejne do 28 lutego, a ostatnie do 8 maja 2020 roku. Każdy z etapów zakończy się wyłonieniem zwycięzcy poszczególnych zbiórek. Pod koniec roku szkolnego poznamy zwycięzców całego konkursu. Wówczas wyłonione zostaną: najlepsza gmina, 3 najlepsze placówki oświatowe oraz  najlepsza placówka oświatowa w kategorii – największa ilość zebranych telefonów komórkowych. Tradycyjnie już nagrodzeni zostaną także uczniowie, którzy w poszczególnych gminach zebrali największą liczbę odpadów.


Szkolenie "Najnowsze zmiany w prawie odpadowym"

W dniu 22 sierpnia 2019 r., w siedzibie Spółki odbyło się szkolenie pt.: „Najnowsze zmiany w prawie odpadowym. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach”  dla członków Porozumienia Międzygminnego.

Szkolenie prowadził mec. Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu. Podczas  spotkanie zostały omówione najważniejsze zmiany  dotyczące gospodarki odpady.  Niewątpliwie najistotniejsza  zmiana to   zniesienie obowiązku regionalizacji w zakresie konieczności przekazywania bioodpadów, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania i z procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania.

Najważniejsze zmiany  z punktu widzenia właścicieli nieruchomości, gmin i przedsiębiorców odbierających odpady komunalne to:

1) gminy zapewniają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, a także tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej pszok) w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy;

2) gminy mogą tworzyć i utrzymywać punkty napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami;

3) gminy zostały zobowiązane do osiągania poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, w wysokości co najmniej:

50% wagowo – za każdy rok w latach 2020–2024;
55% wagowo – za każdy rok w latach 2025–2029;
60% wagowo – za każdy rok w latach 2030–2034;
65% wagowo – za 2035 r. i za każdy kolejny rok oraz do osiągania poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo;

4) regulaminy utrzymania czystości i porządku obowiązujące w gminach przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych do ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych regulaminów (ust. 2), przy czym rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin do przepisów wydanych na podstawie przepisów wykonawczych w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tych przepisów;

5) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, chyba że na mocy uchwały rady gminy, obowiązki te w całości lub w części przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych wykonawczych do ustawy. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne są przekazywane przez właścicieli nieruchomości gminnej jednostce organizacyjnej lub przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, zaś do obowiązków zarządu drogi należy także zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;

6) rada gminy, określając stawki opłat, może stosować zróżnicowane stawki w zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odpowiednio odległości od miejsca przetwarzania odpadów komunalnych, stacji zlewnej, a także właściwości nieczystości ciekłych;

7) odstąpiono od ryczałtowego rozliczania się wybranych przez gminę firm odbierających odpady komunalne, przyjmując, że podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowi stawka za 1 Mg (odpowiednio) odebranych albo zagospodarowanych odpadów komunalnych;

8) rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc – 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności;

9) rada gminy, ustalając stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, może uwzględnić stopień, w jakim dochody ze środków własnych pozyskanych ze sprzedaży surowców wtórnych i produktów przygotowanych do ponownego użycia pokrywają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

10) rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy;

11) rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych;

12) wprowadzono odpowiedzialność administracyjno-karną, tzn. karę pieniężną w wysokości 10 000 zł, za podanie nieprawdy w oświadczeniach o spełnianiu warunków wymaganych do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, składanych z wnioskiem o wpis do rejestru działalności regulowanej oraz karę pieniężną w wysokości od 500 zł do 2000 zł za pierwszy ujawniony przypadek nieprzekazania odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnej.

 

 


Nowy ciągnik siodłowy wraz z naczepą

Flota pojazdów transportowych ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie– Wielkopolskie Centrum Recyklingu powiększyła się o nowy ciągnik siodłowy wraz z naczepą. Zestaw ciężarowy, czyli samochód i naczepa, będzie służył do przewozu odpadów komunalnych jak i surowców wtórnych ze stacji przeładunkowych w Mateuszewie (gmina Śrem) i w Dobrej Nadziei (gmina Pleszew) do Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Jarocinie.

Przewidywana wydajność pojazdu to 1600 Mg/miesiąc. Na przykładzie miesiąca lipca 2019 r. można wskazać, że do naszego zakładu trafia 10 000 Mg odpadów w skali miesiąca, w tym 2 000 Mg to są surowce wtórne. Tak duży strumień odpadów oraz perspektywa zlikwidowania regionów, zwiększa zapotrzebowanie na nową flotę pojazdów, która niezbędna jest do wykonywania prac na zakładzie.

Dane o pojeździe:

– samochód ciężarowy – ciągnik siodłowy

– dostawca ciągnika: MAN Truck & BUS Polska SP. z o.o., MAN TGS 18.460 – napędzany nowoczesnym silnikiem z emisją norm spalin EURO 6, 420 KM,

– koszt  zakupu samochodu: 325 800,00 zł netto
– dostawca naczepy: TrailerTec Polska Sp. z o.o., naczepa ciężarowa samowyładowcza – typu ruchoma podłoga,  Marka KRAKER; lekka, aluminiowa zabudowa o pojemności 92 m3, DCM 36000 kg,

– koszt zakupu naczepy: 224 025,00 zł netto

Łączne koszty: 549 825,00 zł netto


Podpisanie umowy na nowy zbiornik magazynowania biogazu

 W dniu dzisiejszym odbyło się oficjalne podpisanie umowy dotyczące  budowy drugiego zbiornika do magazynowania biogazu. Będzie to już drugi zbiornik w naszej instalacji biogazowni. Głównym zadaniem istniejącego zbiornika jest wyrównanie ciśnień na instalacji i magazynowanie biogazu.

Dzięki dwóm zbiornikom ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu będzie mogło zbierać biogaz w nocy, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest minimalne i następnie, spalając ten biogaz w agregacie kogeneracyjnym, produkować energię elektryczną w godzinach największego zapotrzebowania na energię, czyli w godzinach pracy zakładu. Pozwoli to w jeszcze większym stopniu zredukować koszty zakupu energii elektrycznej i cieplnej. Nowy zbiornik magazynowy biogazu jest kolejnym elementem zmierzającym do osiągnięcia przez spółkę samowystarczalności energetycznej.

Wykonawca inwestycji został wyłoniony w trzecim postępowaniu przetargowym na wykonanie zbiornika biogazu. Oferty składane w poprzednich postępowaniach przetargowych znacznie przekraczały budżet, który ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie– Wielkopolskie Centrum Recyklingu miało zarezerwowane na realizację zadania. W obecnym postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DROBUD S.A. na kwotę 547 967,48 zł netto i to ona będzie wykonawcą zadania. Dla porównania inna firma, która złożyła ofertę w niniejszym postępowaniu zaoferowała cenę 638 511,25 zł netto. Warto podkreślić, że oferta złożona przez DROBUD była najtańszą ofertą ze wszystkich złożonych ofert, we wszystkich 3 przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i jako jedyna zmieściła się w zakładanym przez nas budżecie.


Oświadczenie Zarządu Spółki

Jarocin, 24 lipca 2019 r.

Oświadczenie

 W nawiązaniu do materiału prasowego opublikowanego  w mediach lokalnych, dotyczącego składowania odpadów azbestowych, Zarząd „ZGO Sp. z o.o w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” oświadcza, że:

Dyskusja nad składowiskiem odpadów niebezpiecznych prowadzona jest od 2016 roku, sądzić należy, że ze względu na okres wakacyjny i brak interesujących informacji lokalnych tematyka azbestu zostaje poddana ponownej debacie. Podobna próba wywołania dyskusji przed laty pojawiała się podczas inwestycji realizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie, w zakresie usuwania części sieci wodociągowych wykonanych z azbestu. Dziś już wiemy, że decyzje podjęte i zrealizowane w zakresie eliminowania azbestu, mają korzystny wpływ na zdrowie i życie mieszkańców naszej gminy.

Temat  składowania odpadów azbestowych poruszany i omawiany został już wiele lat temu. Gmina Jarocin należy wg Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z gminami Porozumienia Międzygminnego do regionu VI, w ramach którego prowadzona jest gospodarka odpadami w oparciu o Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Podczas powstawania Porozumienia Międzygminnego, w 2008 roku rozpoczęliśmy rozmowy dotyczące prawidłowego i bezpiecznego zagospodarowania nie tylko odpadów komunalnych, ale również odpadów azbestowych. W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, już w 2016 r. został uwzględniony zapis wskazujący na powstanie składowiska na terenie Gminy Jarocin. Toczący się proces uzyskiwania wymaganych zezwoleń, jest konsekwencją podjętych wcześniej konsultacji społecznych oraz decyzji. Podczas prowadzonych konsultacji społecznych nie pojawiły się żadne negatywne opinie społeczeństwa. Od II poł. 2017 r.  toczy się długotrwały proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

W lutym 2018 roku, podczas sesji Rady Miejskiej szeroko omawiany był temat składowania odpadów z azbestu. Od tego momentu nie zostały wprowadzone żadne istotne zmiany mogące wywołać powód do dyskusji. Obecnie trwają drugie i ostateczne już konsultacje społeczne. Tak więc planowane przedsięwzięcie zgodne jest z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego (WPGO) oraz wszystkimi wymogami prawa.

Istnieją podstawne obawy, że brak realizacji inwestycji  może spowodować, że znaczna część odpadów azbestowych (najczęściej płyt eternitowych pochodzących z pokryć dachowych) usuwana będzie w sposób całkowicie niezorganizowany, w miejscach nie przeznaczonych do tego celu – np. w lasach (tzw. „dzikie wysypiska”). Realizacja przedmiotowej inwestycji spowoduje zajęcie terenu wynikające z zakresu projektowanych robót. W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie wystąpią żadne dodatkowe ograniczenia korzystania z terenów w bezpośrednim sąsiedztwie, w tym zarówno w obszarach zabudowy mieszkalnej
i użyteczności publicznej, jak również w zakresie komunikacji drogowej.

Planowane, zgodnie z obowiązującym WPGO, składowisko odpadów azbestu na terenie ZGO Sp. z o. o. w Jarocinie- Wielkopolskie Centrum Recyklingu, stanowi niezbędny element uzupełniający kompleksowy system gospodarki odpadami w regionie. Pozwoli na zgodne z przepisami prawa unieszkodliwianie przez składowanie usuwanych z terenu gmin regionu wyrobów zawierających azbest. Ponadto znacznie obniży koszty transportu tych odpadów z gmin Regionu.

                                                                                                                                     Z poważaniem

                                                             Zarząd  Spółki