Nowy ciągnik siodłowy wraz z naczepą

Flota pojazdów transportowych ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie– Wielkopolskie Centrum Recyklingu powiększyła się o nowy ciągnik siodłowy wraz z naczepą. Zestaw ciężarowy, czyli samochód i naczepa, będzie służył do przewozu odpadów komunalnych jak i surowców wtórnych ze stacji przeładunkowych w Mateuszewie (gmina Śrem) i w Dobrej Nadziei (gmina Pleszew) do Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Jarocinie.

Przewidywana wydajność pojazdu to 1600 Mg/miesiąc. Na przykładzie miesiąca lipca 2019 r. można wskazać, że do naszego zakładu trafia 10 000 Mg odpadów w skali miesiąca, w tym 2 000 Mg to są surowce wtórne. Tak duży strumień odpadów oraz perspektywa zlikwidowania regionów, zwiększa zapotrzebowanie na nową flotę pojazdów, która niezbędna jest do wykonywania prac na zakładzie.

Dane o pojeździe:

– samochód ciężarowy – ciągnik siodłowy

– dostawca ciągnika: MAN Truck & BUS Polska SP. z o.o., MAN TGS 18.460 – napędzany nowoczesnym silnikiem z emisją norm spalin EURO 6, 420 KM,

– koszt  zakupu samochodu: 325 800,00 zł netto
– dostawca naczepy: TrailerTec Polska Sp. z o.o., naczepa ciężarowa samowyładowcza – typu ruchoma podłoga,  Marka KRAKER; lekka, aluminiowa zabudowa o pojemności 92 m3, DCM 36000 kg,

– koszt zakupu naczepy: 224 025,00 zł netto

Łączne koszty: 549 825,00 zł netto


Podpisanie umowy na nowy zbiornik magazynowania biogazu

 W dniu dzisiejszym odbyło się oficjalne podpisanie umowy dotyczące  budowy drugiego zbiornika do magazynowania biogazu. Będzie to już drugi zbiornik w naszej instalacji biogazowni. Głównym zadaniem istniejącego zbiornika jest wyrównanie ciśnień na instalacji i magazynowanie biogazu.

Dzięki dwóm zbiornikom ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu będzie mogło zbierać biogaz w nocy, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną jest minimalne i następnie, spalając ten biogaz w agregacie kogeneracyjnym, produkować energię elektryczną w godzinach największego zapotrzebowania na energię, czyli w godzinach pracy zakładu. Pozwoli to w jeszcze większym stopniu zredukować koszty zakupu energii elektrycznej i cieplnej. Nowy zbiornik magazynowy biogazu jest kolejnym elementem zmierzającym do osiągnięcia przez spółkę samowystarczalności energetycznej.

Wykonawca inwestycji został wyłoniony w trzecim postępowaniu przetargowym na wykonanie zbiornika biogazu. Oferty składane w poprzednich postępowaniach przetargowych znacznie przekraczały budżet, który ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie– Wielkopolskie Centrum Recyklingu miało zarezerwowane na realizację zadania. W obecnym postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DROBUD S.A. na kwotę 547 967,48 zł netto i to ona będzie wykonawcą zadania. Dla porównania inna firma, która złożyła ofertę w niniejszym postępowaniu zaoferowała cenę 638 511,25 zł netto. Warto podkreślić, że oferta złożona przez DROBUD była najtańszą ofertą ze wszystkich złożonych ofert, we wszystkich 3 przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i jako jedyna zmieściła się w zakładanym przez nas budżecie.


Oświadczenie Zarządu Spółki

Jarocin, 24 lipca 2019 r.

Oświadczenie

 W nawiązaniu do materiału prasowego opublikowanego  w mediach lokalnych, dotyczącego składowania odpadów azbestowych, Zarząd „ZGO Sp. z o.o w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” oświadcza, że:

Dyskusja nad składowiskiem odpadów niebezpiecznych prowadzona jest od 2016 roku, sądzić należy, że ze względu na okres wakacyjny i brak interesujących informacji lokalnych tematyka azbestu zostaje poddana ponownej debacie. Podobna próba wywołania dyskusji przed laty pojawiała się podczas inwestycji realizowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie, w zakresie usuwania części sieci wodociągowych wykonanych z azbestu. Dziś już wiemy, że decyzje podjęte i zrealizowane w zakresie eliminowania azbestu, mają korzystny wpływ na zdrowie i życie mieszkańców naszej gminy.

Temat  składowania odpadów azbestowych poruszany i omawiany został już wiele lat temu. Gmina Jarocin należy wg Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z gminami Porozumienia Międzygminnego do regionu VI, w ramach którego prowadzona jest gospodarka odpadami w oparciu o Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Podczas powstawania Porozumienia Międzygminnego, w 2008 roku rozpoczęliśmy rozmowy dotyczące prawidłowego i bezpiecznego zagospodarowania nie tylko odpadów komunalnych, ale również odpadów azbestowych. W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, już w 2016 r. został uwzględniony zapis wskazujący na powstanie składowiska na terenie Gminy Jarocin. Toczący się proces uzyskiwania wymaganych zezwoleń, jest konsekwencją podjętych wcześniej konsultacji społecznych oraz decyzji. Podczas prowadzonych konsultacji społecznych nie pojawiły się żadne negatywne opinie społeczeństwa. Od II poł. 2017 r.  toczy się długotrwały proces wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

W lutym 2018 roku, podczas sesji Rady Miejskiej szeroko omawiany był temat składowania odpadów z azbestu. Od tego momentu nie zostały wprowadzone żadne istotne zmiany mogące wywołać powód do dyskusji. Obecnie trwają drugie i ostateczne już konsultacje społeczne. Tak więc planowane przedsięwzięcie zgodne jest z założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego (WPGO) oraz wszystkimi wymogami prawa.

Istnieją podstawne obawy, że brak realizacji inwestycji  może spowodować, że znaczna część odpadów azbestowych (najczęściej płyt eternitowych pochodzących z pokryć dachowych) usuwana będzie w sposób całkowicie niezorganizowany, w miejscach nie przeznaczonych do tego celu – np. w lasach (tzw. „dzikie wysypiska”). Realizacja przedmiotowej inwestycji spowoduje zajęcie terenu wynikające z zakresu projektowanych robót. W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie wystąpią żadne dodatkowe ograniczenia korzystania z terenów w bezpośrednim sąsiedztwie, w tym zarówno w obszarach zabudowy mieszkalnej
i użyteczności publicznej, jak również w zakresie komunikacji drogowej.

Planowane, zgodnie z obowiązującym WPGO, składowisko odpadów azbestu na terenie ZGO Sp. z o. o. w Jarocinie- Wielkopolskie Centrum Recyklingu, stanowi niezbędny element uzupełniający kompleksowy system gospodarki odpadami w regionie. Pozwoli na zgodne z przepisami prawa unieszkodliwianie przez składowanie usuwanych z terenu gmin regionu wyrobów zawierających azbest. Ponadto znacznie obniży koszty transportu tych odpadów z gmin Regionu.

                                                                                                                                     Z poważaniem

                                                             Zarząd  Spółki


ZGO inwestuje w odnawialne źródła energii

Spółka ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu zakończyła kolejne etapy rozbudowy instalacji paneli fotowoltaicznych, znajdujących się na obiektach przedsiębiorstwa. Produkowana energia jest zużywana na potrzeby własne zakładu, a jej nadwyżka odsprzedawana będzie do sieci.

Jarocińskie ZGO po raz kolejny zrealizowało inwestycje, mające na celu poprawienie efektywności energetycznej spółki oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W połowie maja  została rozbudowana instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu starej siedziby ZGO, gdzie obecnie znajduje się siedziba ZGO NOVA. Inwestycja polegała na połączeniu istniejących już paneli fotowoltaicznych z nową instalacją. Po wykonaniu prac w tym etapie system składał się ze 108 paneli i osiągnął moc blisko 30 kWp. Z początkiem lipca instalacja wzbogaciła się o kolejne 36 paneli, co zwiększyło jej moc do ponad 40 kWp. Wykonawcą obu etapów rozbudowy instalacji paneli fotowoltaicznych była firma Eko Power Sylwester Łukasik z Zakrzewa.

Produkowana energia jest zużywana na potrzeby własne zakładu, a jej nadwyżka – odsprzedawana do sieci, za co, jako zakład, będziemy otrzymywali zapłatę – podkreśla Witosław Gibasiewicz, prezes zarządu ZGO.  Dzięki już istniejącej instalacji ZGO w bardzo dużym stopniu pokrywa zużycie energii w zakładzie ekologiczną energią ze słońca. Jednak jak zapowiada Zarząd Spółki nie jest to koniec inwestycji w odnawialne źródła energii, a kolejna z nich zostanie wykonana jeszcze w tym roku.

W marcu spółka ZGO złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o pożyczkę na budowę kolejnej instalacji fotowoltaicznej – tym razem już na nowej części zakładu, a konkretnie – na budynkach garażowych ZGO. Jej moc będzie wynosiła minimum 65 kWp. – W najbliższym czasie ma zostać przyznana promesa na budowę instalacji i, jak tylko to się stanie oraz po rozstrzygnięciu przetargu, inwestycja zostanie zrealizowana – informuje prezes Gibasiewicz. Inwestycje w panele fotowoltaiczne na nowym obiekcie ZGO będą powstawały etapowo w ciągu najbliższych kilku lat, tak aby finalnie spółka mogła osiągnąć samowystarczalność energetyczną.

Czy wiesz, że….?

 5 kWp – instalacja fotowoltaiczna o takiej mocy zapewnia 100% przeciętnego zapotrzebowania na prąd dla czteroosobowego gospodarstwa domowego i redukcję emisji CO2 do środowiska o ok. 2200 kg w ciągu roku

Fotowoltaika – co to jest?

Pod tą pozornie trudną nazwą kryje się bardzo prosty proces pozyskiwania energii elektrycznej ze słońca. Panele fotowoltaiczne, czyli inaczej panele słoneczne, to krzemowe płyty, które coraz częściej możemy zauważyć na dachach domów czy też budynkach nowoczesnych firm. Rosnącą popularność fotowoltaika zawdzięcza połączeniu ekologii z ekonomią, ponieważ jest ona rozwiązaniem zapewniającym zwrot części lub nawet całości kosztów za wykorzystanie energii elektrycznej, nie szkodząc przy tym środowisku.

Spółka ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu zakończyła kolejne etapy rozbudowy instalacji paneli fotowoltaicznych, znajdujących się na obiektach przedsiębiorstwa. Produkowana energia jest zużywana na potrzeby własne zakładu, a jej nadwyżka odsprzedawana będzie do sieci.

Jarocińskie ZGO po raz kolejny zrealizowało inwestycje, mające na celu poprawienie efektywności energetycznej spółki oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W połowie maja  została rozbudowana instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu starej siedziby ZGO, gdzie obecnie znajduje się siedziba ZGO NOVA. Inwestycja polegała na połączeniu istniejących już paneli fotowoltaicznych z nową instalacją. Po wykonaniu prac w tym etapie system składał się ze 108 paneli i osiągnął moc blisko 30 kWp. Z początkiem lipca instalacja wzbogaciła się o kolejne 36 paneli, co zwiększyło jej moc do ponad 40 kWp. Wykonawcą obu etapów rozbudowy instalacji paneli fotowoltaicznych była firma Eko Power Sylwester Łukasik z Zakrzewa.

Produkowana energia jest zużywana na potrzeby własne zakładu, a jej nadwyżka – odsprzedawana do sieci, za co, jako zakład, będziemy otrzymywali zapłatę – podkreśla Witosław Gibasiewicz, prezes zarządu ZGO.  Dzięki już istniejącej instalacji ZGO w bardzo dużym stopniu pokrywa zużycie energii w zakładzie ekologiczną energią ze słońca. Jednak jak zapowiada Zarząd Spółki nie jest to koniec inwestycji w odnawialne źródła energii, a kolejna z nich zostanie wykonana jeszcze w tym roku.

W marcu spółka ZGO złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o pożyczkę na budowę kolejnej instalacji fotowoltaicznej – tym razem już na nowej części zakładu, a konkretnie – na budynkach garażowych ZGO. Jej moc będzie wynosiła minimum 65 kWp. – W najbliższym czasie ma zostać przyznana promesa na budowę instalacji i, jak tylko to się stanie oraz po rozstrzygnięciu przetargu, inwestycja zostanie zrealizowana – informuje prezes Gibasiewicz. Inwestycje w panele fotowoltaiczne na nowym obiekcie ZGO będą powstawały etapowo w ciągu najbliższych kilku lat, tak aby finalnie spółka mogła osiągnąć samowystarczalność energetyczną.

Czy wiesz, że….?

 5 kWp – instalacja fotowoltaiczna o takiej mocy zapewnia 100% przeciętnego zapotrzebowania na prąd dla czteroosobowego gospodarstwa domowego i redukcję emisji CO2 do środowiska o ok. 2200 kg w ciągu roku

Fotowoltaika – co to jest?

Pod tą pozornie trudną nazwą kryje się bardzo prosty proces pozyskiwania energii elektrycznej ze słońca. Panele fotowoltaiczne, czyli inaczej panele słoneczne, to krzemowe płyty, które coraz częściej możemy zauważyć na dachach domów czy też budynkach nowoczesnych firm. Rosnącą popularność fotowoltaika zawdzięcza połączeniu ekologii z ekonomią, ponieważ jest ona rozwiązaniem zapewniającym zwrot części lub nawet całości kosztów za wykorzystanie energii elektrycznej, nie szkodząc przy tym środowisku.


Środa Wielkopolska przystąpiła do Porozumienia Międzygminnego

Kolejny samorząd przystąpił do porozumienia w sprawie wspólnego zagospodarowania odpadów komunalnych przez ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Dokument w tej sprawie został podpisany wczoraj przez burmistrza Jarocina Adama Pawlickiego i burmistrza Środy Wielkopolskiej Piotra Mielocha. Od tej chwili w ramach porozumienia międzygminnego współpracuje 19 wielkopolskich samorządów.

Porozumienie Międzygminne – jak to ze Środą Wielkopolską było?

W październiku 2008 r. 17 gmin podpisało pierwsze w Wielkopolsce Porozumienie Międzygminne w zakresie gospodarki odpadami i osadami ściekowymi. W ramach wspólnego działania samorządy podjęły decyzję o budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach. Na mocy porozumienia każda z gmin miała stać się udziałowcem Zakładu Gospodarki Odpadami sp. z o.o., poprzez wniesienie do tej spółki określonego wkładu finansowego.

Taka procedura miała zostać zrealizowana przez wszystkie samorządy porozumienia – także przez gminę Środa Wielkopolska, która od 2008 roku była jego członkiem. Jednak współpraca na linii Jarocin – Środa Wielkopolska w 2014 roku została przerwana. Jeszcze w czerwcu 2013 roku podczas nadzwyczajnej sesji radni rady miejskiej w Środzie podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do spółki ZGO Jarocin sp. z o.o., a już pod koniec 2014 roku rajcy poddali wątpliwościom potrzebę budowy nowej instalacji i zasady współfinansowania inwestycji prowadzonej przez spółkę gminy Jarocin.

Ostatecznie gmina Środa Wielkopolska nie wywiązała się z deklaracji złożonej w  2008 roku, zakładającej wniesienie wkładu finansowego do spółki ZGO i wystąpiła z porozumienia. Wówczas pojawiły się spekulacje, że rezygnacja z  przystąpienia kapitałowego władz Środy Wielkopolskiej do ZGO związana była z funkcjonowaniem na terenie tejże gminy prywatnego zakładu, zajmującego się zagospodarowywaniem odpadów. Świadczyły o  tym choćby liczne wypowiedzi przedstawicieli Środy Wielkopolskiej, a także próba obrony interesu prywatnego przedsiębiorcy śmieciowego podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2013 roku, a dalej także próba nadania zakładowi w Pławcach statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Środa ponownie w porozumieniu

Dziś Gmina Środa Wielkopolska ponownie jest w Porozumieniu Międzygminnym. Podczas uroczystego podpisania dokumentu pomiędzy gminą Jarocin, a gminą Środa Wielkopolska burmistrz Jarocina Adam Pawlicki nawiązał do sytuacji sprzed kilku lat.  – Tak naprawdę to porozumienie czekało już kilka lat i z różnych powodów nie doszło do jego podpisania, na pewnym etapie doszło nawet do konfliktu, co oczywiście było ze szkodą dla wszystkich – i dla mieszkańców gminy Środa Wielkopolska, jak i dla wszystkich gmin, które są skupione wokół tego porozumienia i współpracy z ZGO – powiedział Adam Pawlicki. Włodarz Jarocina zapewnił o wysokich standardach jarocińskiego zakładu i najniższych cenach za zagospodarowanie odpadów w Wielkopolsce. – Mimo, że ceny odpadów rosną i pewnie nadal będą rosły, chodzi o to, żeby u nas były jak najtańsze. To się udaje robić, bo w Wielkopolsce jesteśmy gminami, które najtaniej mogą pozbywać się tych odpadów. Cieszę się, że po kilku latach trwania w martwym punkcie, od dziś wspólnie, i gmina Środa, i mieszkańcy wszystkich gmin porozumienia, będą czerpali korzyści z tej współpracy – dodał burmistrz Pawlicki.

Zadowolenia z powrotu do Porozumienia Międzygminnego nie ukrywał także nowy, (wybrany w 2018 roku) burmistrz Środy Wielkopolskiej – Piotr Mieloch. Włodarz Środy odniósł się także do tematu przerwanej współpracy między gminami. – Przełamujemy ten zły czas, dzisiaj podpisujemy porozumienie, które reguluje wiele spraw związanych z gospodarką odpadami. Przechodzimy do grona gmin, które w tym porozumieniu są już od kilku lat – powiedział burmistrz Piotr Mieloch. – To doskonale funkcjonuje, jesteśmy dość sporą gminą i myślę, że będziemy takim uzupełnieniem, jeśli chodzi o to porozumienie. Odpady były, są i trzeba będzie sobie z nimi radzić. Myślę, że tutaj akurat w Jarocinie, w spółce ZGO, są doskonale zagospodarowywane i myślę, że odpady, które będą tutaj trafiać z gminy Środa Wielkopolska, również będą dobrze zagospodarowywane, przetwarzane i utylizowane, tak żebyśmy mogli wspólnie ograniczać ich ilość i cenę, którą niestety mieszkańcy muszą ponosić –  podkreślił  burmistrz Mieloch.

Na gminę Środa Wielkopolska czeka ostatnia faza wdrożenia współpracy, którą jest wejście kapitałowe, jako udziałowca do spółki ZGO. – To będzie takie dopełnienie tej współpracy. Zapraszamy do tego, abyście mieli wpływ na tę spółkę, abyście, tak jak też inne gminy porozumienia, czuli się jej współwłaścicielami i czuli się za nią odpowiedzialni, ale też jednocześnie, abyście mieli pełen obraz, w jaki sposób ta spółka jest zarządzana – zaznaczył burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki.

Po ponownym przystąpieniu gminy Środa Wielkopolska do Porozumienia Międzygminnego  – w jego ramach współpracuje 19 wielkopolskich samorządów. Od 2008 roku PM tworzą gminy: Jarocin, Jaraczewo, Kotlin, Nowe Miasto, Żerków, Krzykosy, Czermin, Gizałki, Dobrzyca, Chocz, Borek Wielkopolski, Zaniemyśl, Książ Wielkopolski, Piaski, Dominowo i Kórnik. Przypomnijmy, że w 2014 roku do tej współpracy dołączył Śrem, a pod koniec 2018 roku – Pleszew.


EkoŚwiętowanie z gwiazdami The Voice Kids

Ekologicznie z gwiazdami The Voice Kids

Blisko 1000 najmłodszych miłośników ekologii manifestowało na jarocińskim rynku troskę o środowisko naturalne.  Do uczniów wielkopolskich gmin dołączyli najmłodsi uczestnicy The Voice Kids - Nela Zawadzka i Oliwier Szot.

EkoŚwiętowanie na jarocińskim rynku odbyło się po raz drugi. Po raz pierwszy jednak, poza uczniami z gminy Jarocin,  wzięli  w nim udział także uczniowie z kilkunastu gmin należących do Porozumienia Międzygminnego działającego przy Zakładzie Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu.

Uczestnicy EkoŚwiętowania przybyli na rynek w Jarocinie z transparentami, na których widniały ekologiczne hasła nawołujące do dbałości o środowisko naturalne. Komisja konkursowa pod przewodnictwem prezesa ZGO – Witosława Gibasiewicza, przyznała I miejsce w konkursie na najlepsze hasło i nagrodę w wysokości 2 tys. zł Niepublicznej Szkole Podstawowej w Roszkowie (zdjęcie). Drugie miejsce (1.500 zł) otrzymała Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jarocinie, a trzecie (1 tys. zł) miejsce zdobył Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

Na rynku w Jarocinie zaroiło się od warsztatów ekologicznych, był pokaz ekologicznej magii i „dmuchańce”. Były animacje, a nawet gra wirtualna – wszystko pod hasłem EKO. Co więcej, każdy, kto wrzucił do specjalnego kosza stary telefon, otrzymał w zamian drzewko od jarocińskiego nadleśnictwa.

Gwiazdami wydarzenia byli znani z ekranów telewizorów: Nela Zawadzka – rezolutna uczestniczka pierwszej edycji The Voice Kids oraz  Oliwier Szot - najmłodszy uczestnik drugiej edycji programu. Jak pamiętacie, roztopili oni nie tylko serca trenerów The Voice Kids, ale wielu widzów. Tak też było podczas EkoŚwiętowania w Jarocinie.

Podczas EkoŚwiętowanie poznaliśmy laureatów konkursów organizowanych przez Zakład Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Jednym z nich był „Region Czysty na 6”. Uczestnicy konkursu uzbierali prawie 40 ton odpadów, w tym ponad 22 tony plastikowych nakrętek, 1.375 kg puszek aluminiowych oraz prawie 16 ton baterii. Konkurs trwał przez cały rok szkolny 2018/2019. Dla szkół najbardziej zaangażowanych w zbiórkę odpadów, organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody: sprzęt multimedialny oraz dofinansowanie do wycieczek. Dodatkowo, każdy kilogram uzbieranych  puszek aluminiowych i nakrętek to wartość 1 zł. Wyliczone w ten sposób środki, Zakład Gospodarki Odpadami przekaże na cel charytatywny wskazany przez uczestników konkursu. Zwycięzcą konkursu „Region Czysty na 6” została Szkoła Podstawowa im. Księdza Twardowskiego w Kwileniu, a najwięcej odpadów uzbierała gmina Krzykosy. W samej Gminie Jarocin uzbierano ponad 15 ton odpadów ok. 7,9 ton nakrętek, ok.  400 kg puszek, 7 ton baterii. Specjalne nagrody przyznał Burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. Trzy szkoły otrzymały Vouchery na zakup sprzętu sportowego lub multimedialnego. Do trójki uczniów – liderów zbiórki trafiły też tablety i słowniki poprawnej segregacji.

Rozstrzygnięty został także konkurs „Płyty CD/ DVD zbierasz - nagrody odbierasz”.  Jego uczestnicy uzbierali  1 tonę  płyt oraz ponad 500 kg opakowań po płytach. Konkurs trwał od lutego do końca maja 2019 r. Najlepszą klasą w konkursie okazała się klasa VII ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Abp. Antoniego Baraniaka w Mchach, drugie miejsce uzyskała Klasa VI z Zespołu Szkół w Prusach, a trzecie Grupa Żabki z Zespołu Szkół w Mieszkowie. Grupa z Mieszkowa dodatkowo otrzymała nagrodę burmistrza Jarocina na zakup sprzętu elektronicznego lub sportowego.

 Podczas EkoŚwietowania można było zaznać tajniki wiedzy ekologicznej, na  różnorodnych stoiskach.  Pikniki wsparły  największe organizacje o zasiegu ogólnopolski takie jak : Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Fundacja RECAL, EKO-PUNKT Organizacja odzysku Opakowań S.A., REMONDIS Electrorecycling Sp. z  o.o.

Poznaliśmy także laureatów EkoPiątki – konkursu realizowanego przez „Gazetę Jarocińską”.  Specjalne nagrody przyznała także Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL.

Laureaci konkursu "Region Czysty na 6"

 1. Kategoria najlepsza gmina:
 2. Gmina Krzykosy
 3. Kategoria najlepsza placówka oświatowa:
 4. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kwileniu
 5. Szkoła Podstawowa w Magnuszewicach
 6. Szkoła Podstawowa w Chrzanie
 • Kategoria najlepszy uczeń:
 • Patrycja Krauze uczennica Szkoły Podstawowej im. Ks. Abp. Antoniego Baraniaka w Mchach
 • Tomasz Zborowski uczeń Zespołu Szkół w Czerminie
 • Nikodem Nowak uczeń Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lutyni
 • Jan Kaminiecki uczeń Szkoły Podstawowej w Gieczu
 • Zuzanna Masztalerz uczennica Szkoły Podstawowej w Jaraczewie
 • Daniel Mrówczyński uczeń Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie
 • Olaf Glubiak uczeń  Szkoły Podstawowej w  Magnuszewicach
 • Kacper Jeziorski uczeń Zespołu Szkół w Pięczkowie
 • Weronika Obecna uczennica Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kwileniu
 • Wiktor Kowalczyk uczeń Zespołu Szkół w Klęce
 • Gabriel Goryń uczeń Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wlkp. w Bodzewie
 • Wiktoria Głowacka uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie
 • Zofia Kurnatowska uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach
 • Tomasz Majchrzak uczeń Szkoły Podstawowej w Chrzanie

Laureaci konkursu "Płyty CD/DVD zbierasz-nagrody odbierasz"

 1. Kategoria najlepsza klasa
 2. Klasa VII ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Abp. Antoniego Baraniaka w Mchach
 3. Klasa VI z Zespołu Szkół w Prusach
 4. Grupa Żabki z Zespołu Szkół w Mieszkowie
 5. Kategoria najlepszy uczeń
 • Oliwier Błaszczyk uczeń Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Gimnazjalnymi w Woli Książęcej
 • Joanna Cieślak uczennica Szkoły Podstawowej im. Ks. Abp. Antoniego Baraniaka w Mchach
 • Emilia Majdecka uczennica Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wlkp. w Bodzewie
 • Zuzanna Michalak uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Twórców Ludowych  i Publicznego Przedszkola w Kuczkowie
 • Jakub Fijałkowski uczeń Przedszkola nr 3 „Jarzębinka” w Śremie
 • Artur Pawełczyk uczeń Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Noskowie
 • Joanna Banaszyńska uczennica grupy Żabki z Zespołu Szkół w Mieszkowie

 Konkurs na najlepsze hasło

I miejsce w konkursie na najlepsze hasło i nagrodę w wysokości 2 tys. zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roszkowie

II miejsce (1.500 zł)

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Jarocinie

III miejsce (1 tys. zł)

Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej.

 

Nagroda specjalna Burmistrza Jarocina w konkursie „Region Czysty na 6”

Voucher o wartości 500,00 zł (na zakup sprzętu elektronicznego lub sportowego)

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki  w Jarocinie

Voucher o wartości 1.000,00 zł  (na zakup sprzętu elektronicznego lub sportowego)

Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka" w Jarocinie

Voucher o wartości 1.500,00 zł (na zakup sprzętu elektronicznego lub sportowego)

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa im.  Jana Heweliusza w Potarzycy

Nagroda specjalna Burmistrza Jarocina w konkursie „Płyty CD/DVD zbierasz-nagrody odbierasz"

Voucher o wartości 500,00 zł (na zakup sprzętu elektronicznego lub sportowego) Zespól Szkół w Mieszkowie


ZGO inwestuje w odnawialne źródła energii

Dziś, w siedzibie spółki ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu odbył się briefing prasowy związany z rozbudową instalacji paneli fotowoltaicznych, znajdujących się na terenie spółki. Produkowana energia będzie zużywana na potrzeby własne, a jej nadwyżka odsprzedawana do sieci.

Zarząd Spółki ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu po raz kolejny zrealizował inwestycję mającą na celu poprawę efektywności energetycznej spółki oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. W połowie maja 2019 roku została rozbudowana instalacja paneli fotowoltaicznych znajdujących się dachu starej siedziby ZGO (obecnie siedziba ZGO NOVA). Rozbudowa polegała na połączeniu istniejących już paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 9,66 kWp z nową instalacją o mocy 20,13 kWp. Po rozbudowie instalacja osiągnęła moc 29,79 kWp i składa się ze 108 paneli, w tym 42 paneli polikrystalicznych o mocy 230 Wp każdy, oraz 66 paneli monokrystalicznych o mocy 305 Wp każdy. Średnioroczna produkcja będzie wynosić ok. 30 MWh. Produkowana energia będzie zużywana na potrzeby własne, a jej nadwyżka odsprzedawana do sieci, za co ZGO będzie otrzymywać zapłatę. Coroczne zużycie energii elektrycznej przez budynki biurowe oraz sortownie na starym ZGO (obecnie ZGO NOVA) wynosi ok. 65 MWh tak, więc produkując 30 MWh rocznie z paneli fotowoltaicznych będziemy w bardzo dużym stopniu pokrywali zużycie zakładu energią ze słońca. Wykonawcą całego zadania była lokalna firma Eko Power Sylwester Łukasik z Zakrzewa. Jak zapowiada Zarząd Spółki nie jest to koniec inwestowania w odnawialne źródła energii.
W marcu 2019 został złożony wniosek do WFOŚiGW w Poznaniu o pożyczkę na budowę kolejnej instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 65 kWp na budynkach garażowych ZGO Sp. z o.o w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu. 13 czerwca 2019 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu rozpatrzył wnioski w zakresie efektywności energetycznej i ochrony powietrza. ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu spełnienia warunki dofinansowania w ramach programu i kwalifikuje się do dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie poprzez budowę paneli fotowoltaicznych.”

Dofinansowanie przyznawane jest w formie pożyczki na zasadach preferencyjnych z możliwością 15% umorzenia wartości inwestycji.  Planowana instalacja fotowoltaiczna będzie posiadała moc około 65kWp i powstanie w 2019 roku, a jej wartość to około 300 000,00zł netto


Kiermasz Wielkanocny w Jarocinie

13 kwietnia 2019 gościliśmy ze swoim stoiskiem na Kiermaszu Wielkanocnym zorganizowanym przez gminę Jarocin.  Każdy kto odwiedził nasze stoisko, mógł dowiedzieć się nie tylko co się dzieję z  odpadami, które trafiają do naszej instalacji, ale również  poznać nasz polepszacz glebowy ” Terrawit”.

Można było zobaczyć jak wygląda ” Terrawit” oraz zabrać bezpłatną próbkę środka do wypróbowania w swoich ogrodach.

 


Odwiedziny przedszkolaków

W dniach 10-11 kwietnia 2019 nasz instalację odwiedziły przedszkolaki z  Niepublicznego Przedszkola Artystyczno – Teatralnego ZOO w Wikowyji. Była to ich pierwsza wyprawa do tak dużego zakładu. Najmłodsi nie tylko zwiedzili naszą instalację, ale również uczestniczyli w wielkanocnych warsztatach recyklingowych.

Celem warsztatów było zapoznanie przedszkolaków z zasadami poprawnej segregacji odpadów oraz pokazanie, że przedmiotom już raz użytym można nadać nowe życie.Dzieci dowiedziały się w jaki sposób należy segregować odpady, oraz dlaczego segregacja odpadów jest tak ważna.


Druga odsłona konkursu Region Czysty na 6

12 ton odpadów, w tym 6,7 tony plastikowych nakrętek, 363 kg puszek aluminiowych oraz 5,3 tony baterii zebrano w ramach II etapu szkolnego konkursu „Region Czysty na 6”. Spośród wszystkich klas biorących udział w konkursie, tym razem najlepsza okazała się klasa IV z Zespołu Szkół w Krzykosach. W ciągu czterech miesięcy każdy uczeń tej klasy średnio zebrał 5,6 kg odpadów.

Przypomnijmy, że pierwszy etap konkursu „Region Czysty na 6” zakończył się 30 listopada. Wygrała go klasa 5b z Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie. W tej części konkursu najwięcej odpadów zebrała Gmina Krzykosy – średnio: 3,3 kg na jednego ucznia. Także w drugim etapie, w ilości zebranych odpadów prym wiedzie Gmina Krzykosy. Zebrano tam średnio 2,15 kg odpadów w przeliczeniu na jednego ucznia. Na drugim miejscu uplasowała się Gmina Chocz- 1,55 kg, a na trzecim Gmina Gizałki – 1,39 kg .

Bardzo nas cieszy duże zainteresowanie konkursem, a tym samym coraz większa świadomość ekologiczna najmłodszych mieszkańców. Od września szkoły zebrały już łącznie 26 ton odpadów, które już posegregowane, trafiły do naszego zakładu –  podsumowuje akcję Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO.

Ostatni – trzeci etap wielkiej segregacji odpadów w szkołach trwać będzie do 30 maja 2019. Zwycięzcę całej zbiórki poznamy w czerwcu tego roku podczas kolejnego EkoŚwiętowania. Dla szkół najbardziej zaangażowanych w zbiórkę odpadów, organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody. Dodatkowo, każdy kilogram uzbieranych  puszek aluminiowych i nakrętek to wartość 1 zł. Wyliczone w ten sposób środki Zakład Gospodarki Odpadami przekaże na cel charytatywny wskazany przez uczestników konkursu.